...

Een flexi-job is een vorm van tewerkstelling waarbij een werknemer die al minstens 4/5 bij een andere werkgever werkt of een gepensioneerde kan bijverdienen. De flexi-job werd in 2015 ingevoerd als steunmaatregel voor de horeca die vroeg om een soepele regeling om extra personeel te kunnen inzetten. Een werknemer met een flexi-job heeft geen vast uurrooster, maar kan worden opgeroepen om te werken op momenten of dagen waarop de werkgever nood heeft aan extra handen. In 2017 werd de regeling uitgebreid naar andere sectoren zoals kleinhandel en kappers, en sinds 1 januari 2023 kan ook de zorgsector ervan gebruik maken. Er zijn wel een aantal voorwaarden en beperkingen. Flexi-jobs in de zorg zijn mogelijk in private instellingen en diensten die vallen onder paritair comité PC330, zoals privéziekenhuizen, rusthuizen, revalidatiecentra en diensten voor thuisverpleging, huisarts- en groepspraktijken. Ook openbare instellingen en de publieke zorgsector kunnen gebruik maken van flexi-jobs. Daarbij is één belangrijke beperking. Een flexi-jobber mag niet ingezet worden voor taken die vallen onder het materiële toepassingsgebied van de wet op de uitoefening van gezondheidszorgberoepen. Concreet betekent dit dat zorgverlenende functies zoals verpleegkundige, zorgkundige of ambulancier nooit door flexi-jobbers ingevuld kunnen worden. Wat wel mag, zijn ondersteunende functies zoals receptie en onthaal, administratie, logistiek, schoonmaak, tuinonderhoud,... Flexi-jobs mogen alleen uitgeoefend worden door gepensioneerden, of door werknemers die minstens 4/5 bij één of meerdere andere werkgevers werken. Dit wordt gecontroleerd door de RSZ aan de hand van het referentiekwartaal T-3, dit is het derde kwartaal dat aan de tewerkstelling in de flexi-job voorafgaat. Twijfelt u of een werknemer in aanmerking komt voor een flexi-job, laat hem of haar contact opnemen met de RSZ (02/509.59.59 of contact@rsz.fgov.be) om dat na te kijken. De wet op de flexi-jobs legt een minimum uurloon van 8,82 euro vast, dat aangepast wordt volgens de indexevolutie. Voor werkgevers die vallen onder PC 330 en werkgevers in openbare instellingen en de publieke zorgsector is er echter een hoger minimum uurloon van 11,49 euro vastgelegd. Aangepast aan de index bedraagt het minimum flexi-uurloon in de zorgsector sinds 1 januari 14,29 euro. Daar komt nog vakantiegeld van 1,10 euro per uur bovenop, zodat het totale uurloon uitkomt op 15,39 euro. De bezoldigingen voor de uitvoering van een flexi-job zijn vrijgesteld van inkomstenbelastingen. Er wordt ook geen persoonlijke RSZ-bijdrage afgehouden. Voor de werknemer is het bruto-uurloon dus meteen ook het netto-uurloon. De werkgever betaalt wel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%. Deze moet onder dezelfde voorwaarden betaald worden als de socialezekerheidsbijdragen voor andere werknemers. Als u een werknemer met een flexi-job wenst aan te nemen, moet u een schriftelijke 'raamovereenkomst' met deze werknemer sluiten. Dit is geen arbeidsovereenkomst, maar een contract dat vooral bepaalt hoe u de werknemer zal oproepen om een flexi-job in te vullen. Belangrijk om weten is dat de werkgever niet verplicht is om de werknemer effectief op te roepen. Anderzijds is de werknemer niet verplicht om op een oproep in te gaan. Wanneer de werkgever de werknemer effectief oproept, moet er mondeling of schriftelijk een flexi-jobarbeidsovereenkomst gesloten worden voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven taak. Daarbij gelden de normale regels inzake arbeidsduur voor de sector. De regel dat de werknemers met een variabel uurrooster vooraf schriftelijk in kennis gesteld moeten worden van hun uurrooster geldt niet voor de flexi-jobwerknemers. De werknemer moet tijdig een Dimona-aangifte doen. Voor een mondelinge flexi-arbeidsovereenkomst moet de Dimona-aangifte per dag gebeuren en moet het begin- en einduur worden vermeld. Als u een flexi-jobber wil aannemen, vraag dan advies aan uw sociaal secretariaat. Zij hebben modellen van raam- en arbeidsovereenkomsten voor flexi- jobbers, kunnen helpen bij de registratie van overeenkomsten en de betaling van de bijzondere werkgeversbijdrage.