...

Heel wat artsen die hun activiteit binnen een vennootschap willen gaan uitoefenen kiezen daarbij voor een besloten vennootschap (bv). Dat is de vennootschapsvorm die in de plaats gekomen is van de vroegere bvba.Waar u bij de oprichting van een bvba een minimumkapitaal moest inbrengen, is dat in een bv niet meer het geval. Toch betekent dit niet dat u zomaar een bv kunt starten zonder dat er een eigen vermogen is binnen de vennootschap. De nieuwe vennootschapswetgeving zegt namelijk dat de oprichters er op moeten toezien dat de besloten vennootschap bij de oprichting over een eigen vermogen beschikt dat (mede gelet op de andere financieringsbronnen die de vennootschap heeft, zoals bv. kredieten bij de bank) toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid. Het is juist om dat al dan niet toereikend karakter te kunnen beoordelen en verantwoorden dat u een zogeheten financieel plan moet opstellen.In het financieel plan dat u opstelt moet u, zo zegt de wet, het bedrag van het aanvangsvermogen van de vennootschap die u opricht verantwoorden, en dit in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van ten minste twee jaar. Gelet op de termijn waarin u als oprichter van een vennootschap aansprakelijk kan worden gesteld, wordt er echter vaak een financieel plan opgemaakt voor een periode van drie jaar.De wet geeft ook aan wat er allemaal juist in een dergelijk financieel plan moet staan. Zo moet het onder andere een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid en een overzicht van alle financieringsbronnen bij de oprichting bevatten. Verder moet er een openingsbalans worden opgemaakt evenals geprojecteerde balansen na twaalf en 24 maanden, een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en 24 maanden en een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting.De wet vereist verder dat het plan een beschrijving van de bij de schatting gehanteerde hypo theses van de verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit bevat en in voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de opmaak van het financieel plan.U merkt dus meteen dat de opmaak van zo'n plan niet echt eenvoudig is en dat het iets is voor een 'cijferberoeper'. Het is dan ook aangewezen dat u de opmaak van uw financieel plan toevertrouwt aan een accountant. Die zal u allicht vragen om hem een budget te bezorgen dat een (ruwe) opsomming omvat van de belangrijkste omzetten en kosten die u meent te zullen realiseren in de eerste twee jaren van het bestaan van de vennootschap.Uw accountant zal dan vervolgens zorgen voor de opmaak van de resultatenrekening inclusief belastingen, afschrijvingen en de balans. Hebt u nog geen eigen accountant, vraag dan aan diegene met wie u in zee zou willen gaan een offerte van hoeveel de opmaak van zo'n plan u precies zal kosten. Op die manier vermijdt u verrassingen achteraf.Eens u het plan hebt opgemaakt (of dit hebt laten opmaken), moet dat overhandigd worden aan de notaris op wie u een beroep doet voor de oprichting van de vennootschap. Meer bepaald moet u dat doen uiterlijk op het moment van de ondertekening van de oprichtingsakte. De notaris zal het plan, dat een vertrouwelijk document is, dan nergens neerleggen maar dit zelf bewaren. Op die manier wordt vermeden dat bijvoorbeeld bepaalde concurrenten het plan zouden gaan inzien om op die manier de plannen van de vennootschap trachten te achterhalen.De notaris zal het plan enkel moeten bovenhalen en voorleggen als er na de oprichting iets misgaat met de vennootschap en die failliet wordt verklaard. In dat geval kan namelijk de aansprakelijkheid van de oprichters van de vennootschap wel eens worden ingeroepen (zie verder) waarbij - om die te beoordelen - de inhoud van het financieel plan kan worden bekeken.Een degelijk financieel plan is natuurlijk voor u zelf van belang. Het is immers niet de bedoeling een vennootschap te beginnen die (bijvoorbeeld door een gebrek aan financiële middelen) een korte termijn na de oprichting al in financiële problemen zou komen. Daarnaast vormt het financieel plan ook een bescherming voor de schuldeisers van de vennootschap.Indien uw vennootschap failliet gaat binnen de drie jaar na de oprichting, dan kunt u als oprichter aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen van de vennootschap. U riskeert zo'n aansprakelijkheid op te lopen als het aanvangsvermogen bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar. Om te beoordelen of dat het geval was zal men dan het financieel plan opvragen bij de notaris die het bewaarde.Weet overigens dat u ook een financieel plan moet opmaken als u een cv of een nv zou willen oprichten.