...

Dat zeggen de BVAS/Absym en het ASGB/Kartel in een gemeenschappelijk schrijven aan Pedro Facon, directeur- generaal van de FOD Volksgezondheid en voorzitter van de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen (NPCAZ). Begin dit jaar stelde minister van Volksgezondheid Maggie De Block een adviesvraag in de NPCAZ met betrekking tot de homogenisering van de arbeidsvoorwaarden van aso's via een collectieve opleidingsovereenkomst. Sinds jaar en dag ijveren assistenten, bij monde van de Vlaamse vereniging, Vaso, en de Franstalige vereniging Cimacs voor betere arbeidsvoorwaarden voor hun collega's. Vandaag bestaan er geen wettelijke verplichtingen rond deze voorwaarden, met als gevolg dat de contracten tussen ziekenhuizen onderling sterk verschillen. In hun standpunt laten de Bvas en het Kartel weten de belangrijkste vragen van de aso's te weerhouden "zonder op elke individuele eis in te gaan". Een eerste voorstel behelst het opstellen van een generiek contract tussen de aso, de stagemeester en het ziekenhuis "waarin de belangrijkste punten voor elk ziekenhuis hernomen worden".Meer concreet zijn de voorstellen over het basisloon/de arbeidsduur en de wachtdiensten. Voor een basiscontract van 48 uur stellen de Bvas en het Kartel een bruto maandloon voor dat oploopt van 3.782 euro in het eerste jaar, 3.933 euro in het tweede jaar, 4.083 euro in het derde, tot 6.243 euro in het zevende jaar. Het voorgestelde basiscontract bevat ook concrete bedragen voor de wachtdiensten. Voor een nachtelijke intramurale wacht moet een aso kunnen rekenen op een vergoeding van minstens 150 euro tijdens de week, en 300 euro tijdens het weekend en op feestdagen. Voor oproepbare wachtdiensten hebben aso's recht op een forfaitaire vergoeding van 50 euro tijdens de week en 75 euro tijdens het weekend of op een feestdag. In een eerste reactie op Twitter laten Vaso en Cimacs weten blij te zijn met de "constructieve houding" van de artsensyndicaten. De assistenten zien "veel raakvlakken" met de eigen voorstellen. Het standpunt van de Bvas en het Kartel komt er een dag nadat drie Vlaamse verenigingen voor artsen in opleiding hun memorandum naar de politieke partijen stuurden. Daarin vragen Vaso, het huisartsen in opleiding overleglatform (HOP) en het Vlaams geneeskundig studentenoverleg (VGSO) vijf gemeenschappelijke zaken voor een federaal regeerakkoord. Namelijk: het behoud van de federale contingentering van artsen, wettelijke arbeidsvoorwaarden voor artsen in opleiding, een opwaardering van het sociaal statuut artsen in opleiding, opleiding binnen de ziekenhuisnetwerken en een onafhankelijke ombudsfunctie.