...

Op 1 januari 2021 voerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder het motto 'Brussel Stad 30' veral- gemeende snelheidsbeperkingen in. Sindsdien is 30 km/u de algemene regel in de Brusselse straten, behalve op enkele grote assen waar de maximumsnelheid 50 of 70 km/u bedraagt. De gewestelijke overheidsdienst Brussel Mobiliteit heeft een eerste evaluatie van de maatregelen klaar, en die is positief. Snelheidsmetingen met LIDAR-camera's gedurende de eerste vier maanden van het jaar werden vergeleken met oudere metingen. Uit de vergelijking blijkt een constante en aanzienlijke daling van de gemiddelde snelheid op alle wegen, of de snelheidsbeperking er nu 30 km/u of 50 km/u bedraagt.Metingen via trajectcontroles be- vestigen deze trends, zoals bijvoorbeeld aan de Mariemontkaai, een as waar de snelheid van 50 naar 30 km/u ging. Het nieuwe snelheidsregime wordt bovendien goed nageleefd: 98,7% van de automobilisten houdt zich aan de limieten. Volgens Brussel Mobiliteit leidde de lagere gemiddelde snelheid bovendien niet tot langere reistijden. Op sommige trajecten namen deze zelfs licht af. Het voornaamste motief om de zone 30 in te voeren was de verkeers- veiligheid. Verwacht wordt dat een lagere maximumsnelheid leidt tot minder ongevallen, omdat voertuigen sneller tot stilstand komen en omdat bestuurders bij een lagere snelheid een breder blikveld hebben. De impact van ongevallen is bij lagere snelheid ook minder ernstig. De voorlopige ongevalcijfers lijken aan die verwachtingen te beantwoorden. In de eerste vier maanden van 2021 gebeurden er 635 ongevallen, tegenover 814 in dezelfde periode van 2020. Om de vertekening ten gevolge van de coronamaatregelen te ver- mijden, vergeleek Brussels Mobiliteit ook met de laatste vier maanden van 2019 en met het gemiddelde aantal ongevallen van 2016 tot 2020; ook hier is een daling zichtbaar. Ook het aantal dodelijke of ernstig gewonde verkeersslachtoffers lag in de eerste vier maanden nooit zo laag. Daarbij dient wel opgemerkt dat het verkeer in de eerste vier maanden van 2021 wellicht nog atypisch was ten gevolge van de geldende corona-maatregelen, denken we maar aan de avondklok en de sluiting van horeca en nachtclubs.