...

Heel wat vrije beroepers die een vennootschap hebben en die een tweede verblijf willen kopen, bijvoorbeeld een appartement aan zee, overwegen om dat te doen via hun vennootschap. Ze denken namelijk dat ze op die manier de kosten van het tweede verblijf (notariskosten bij de aankoop, onderhoudskosten van het gebouw, kosten van herstellings- en renovatiewerken, intresten op de lening, onroerende voorheffing, kosten van nutsvoorzieningen...) binnen de vennootschap fiscaal kunnen aftrekken. Mogelijk kan dan ook het gebouw zelf worden afgeschreven.Alleen doet de fiscus hier wel eens moeilijk over en tracht hij de kosten van het tweede verblijf bij uw vennootschap te verwerpen. Maar wat zegt de recente rechtspraak hier zoal over?Om fiscaal aftrekbaar te zijn moeten kosten binnen een vennootschap in het belastbaar tijdperk gemaakt of gedragen zijn. Verder moeten de kosten dienen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en moet de echtheid en het bedrag verantwoord worden door middel van bewijsstukken. De tweede voorwaarde stelt wel eens problemen. De fiscus zit namelijk op de loer om de kosten te verwerpen als blijkt dat deze voorwaarde niet werd nageleefd.Een recent arrest van het hof van beroep in Gent vult deze voorwaarden soepel in. In dit concrete geval kocht een vennootschap een appartement aan zee in volle eigendom. De zaakvoerder kreeg het appartement kosteloos voor 100 % te zijner privébeschikking zodat de vennootschap geen inkomsten haalde uit het appartement.Volgens de rechter konden de kosten toch fiscaal afgetrokken worden. Het hof van beroep meende nu eenmaal dat er sprake was van een investering met een potentiële meerwaarde op langere termijn en dat elke investering die een vennootschap doet en die erop gericht is waarde te creëren, voldoet aan de voorwaarden voor fiscale aftrek. Volgens het hof van beroep is een appartement aan zee immers een interessant investeringsgoed, gelet op de waardevastheid ervan.Het is niet omdat dit arrest de aftrekbaarheid van de kosten van een tweede verblijf eerder soepel invult, dat alle rechters even 'meegaand' zullen zijn. Het is dan ook belangrijk om vooraleer u overweegt om een tweede verblijf te kopen met uw vennootschap professioneel advies in te winnen.Zorg er alleszins voor dat u op een of andere manier kunt aantonen dat de kosten verbonden aan het tweede verblijf gemaakt worden om binnen de vennootschap belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Die inkomsten mogen overigens 'los staan' van de activiteit van uw vennootschap. Zo volstaat het bijvoorbeeld dat er sprake is van huurinkomsten.Volgens (andere) recente rechtspraak moet de vennootschap er overigens er economisch baat bij hebben om de kosten te kunnen aftrekken. Uitgaven die enkel en alleen gedaan zijn in het belang van de bestuurder (vroeger zaakvoerder) - en dus niet in dat van de vennootschap - zijn dus niet aftrekbaar.Bij een discussie met de fiscus kunt u er eventueel ook op wijzen dat een tweede verblijf dat u door de vennootschap gratis ter beschikking gesteld wordt een onderdeel is van uw vergoeding, die dan staat tegenover uw prestaties in de vennootschap. Dit argument kan een bijkomend gegeven zijn om de kosten die uw vennootschap voor het tweede verblijf maakt toch aftrekbaar te maken.U zou er ook aan kunnen denken om het tweede verblijf privé in blote eigendom te kopen waarbij de vennootschap het vruchtgebruik koopt. Aan dat vruchtgebruik wordt dan een termijn gekoppeld, bij het verstrijken waarvan u als blote eigenaar de volle eigenaar wordt van het pand.In dat geval is het van belang extra voorzichtig te zijn en u grondig te laten adviseren. Zorg er alleszins voor dat de ganse constructie minstens ook een voordeel oplevert voor de vennootschap. Hoewel u eraan zou kunnen denken om de waarde van het vruchtgebruik bij de aankoop zo hoog mogelijk in te schatten doet u dat maar beter niet. Als u discussies met de fiscus wil vermijden is het van groot belang dat de waarde van het vruchtgebruik correct wordt ingeschat. Eventueel kan u bijvoorbeeld een vastgoedexpert inschakelen om een deskundigenverslag op te stellen om de huurwaarde te bepalen.Hou er ook rekening mee dat het fiscale luik niet het enige is dat mag tellen bij uw beslissing om een tweede verblijf al dan niet aan te kopen via uw vennootschap. Bij uw beslissing hebt u best ook aandacht voor de eventuele moeilijkheden die kunnen ontstaan mocht u overlijden, uit de echt willen scheiden of als u ooit uw vennootschap wil vereffenen. Alvorens tot de aankoop over te gaan, bekijkt u dan ook best de voor- en nadelen met uw accountant en notaris.