...

Zit uw praktijk in een vennootschap, dan kan die zonder meer een studentencontract afsluiten met een van uw kinderen. Het is daarbij niet verplicht om langs een interimkantoor te passeren. U kan dat natuurlijk wel doen dan wel doen, wat het voordeel heeft dat het interimkantoor de formaliteiten die bij zo'n studentencontract komen kijken kan vervullen. Daartegenover staat natuurlijk wel een zekere kostprijs. De vergoeding die u vanuit de vennootschap aan uw kind betaalt is aftrekbaar als een beroepskost binnen het bedrijf. Mits uw kind niet te veel verdient (zie verder) blijft het kind ook in het kader van uw privébelasting te uwen laste. Zit uw praktijk niet in een vennootschap en werkt u als 'eenmanszaak' dan ligt het ietwat anders. Als u uw kind dan betaalt in het kader van een studentencontract dan zal dit ... niet meer fiscaal te uwen laste zijn met alle gevolgen vandien. En dit ongeacht de hoogte van de bezoldiging. U kunt dat vermijden door in dat geval uw kind via een interimkantoor bij u te werk te stellen. In dat geval bent u nu eenmaal niet zelf de werkgever maar is het interimkantoor dat. U moet met uw kind dat u bij u via een studentenjob wil laten werken ook een studentenovereenkomst afsluiten. Die overeenkomst moet op papier opgemaakt worden. Het volstaat dus niet dat u met uw kind louter mondelinge afspraken maakt. Het contract moet ook door u beiden ondertekend worden en een aantal wettelijk verplichte vermeldingen bevatten, zoals de identiteit, geboortedatum, woonplaats en eventueel verblijfplaats van de twee partijen, de datum van begin en einde van de uitvoering van de overeenkomst, de plaats van uitvoering van de overeenkomst, een beknopte beschrijving van de uit te oefenen functie, de arbeidsduur per dag en per week, het overeengekomen loon en dies meer. Een volledig overzicht van de verplichte vermeldingen kunt u terugvinden op de site Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten - Verplichte vermeldingen - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be). U zal overigens ook een DIMONA-aangifte moeten doen, en een afschrift van het contract binnen de zeven dagen naar het Toezicht op de Sociale Wetten moeten verzenden. Hou er rekening mee dat u onder andere ook een arbeidsongevallenverzekering zal moeten hebben. Werkt u al met een sociaal secretariaat, dan kunnen zij u met dit alles behulpzaam zijn. Opdat uw kind een studentenjob zou mogen doen moet het minimaal 15 jaar oud zijn en niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht. Dat laatste is het geval als uw kind ten minste de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan heeft gevolgd. Eens uw kind 16 jaar oud is, is het sowieso niet meer onderworpen aan de voltijdse leerplicht. Uw kind kan student zijn in het middelbaar, universitair of hoger onderwijs, dan wel een een examen voorbereiden voor de centrale examencommissie. De wet geeft geen maximale leeftijd aan. Alleen is het van belang dat uw kind nog in hoofdzaak student is. Als uw kind jonger is dan 18 en een studentenjob aanneemt, behoudt u ook het recht op kinderbijslag. Is uw kind ouder dan 18 dan geldt dat niet altijd. Alles hangt dan af van het aantal uren studentenarbeid dat uw kind doet op jaarbasis. Om het recht op kinderbijslag te behouden mag uw kind ouder dan 18 in Vlaanderen en Wallonië niet meer dan 475 uur per jaar werken. In Brussel mag uw kind niet meer dan 240 uur per kwartaal werken en in de Duitstalige Gemeenschap niet meer dan 175 uur per kwartaal. In het kader van de coronasituatie geldt voor dit jaar een afwijkende regel. Zo worden onder andere de gepresteerde uren van het derde kwartaal (juli, augustus, september) 2021 niet in rekening gebracht. Ook gelden bijzondere regels voor uren die een student werkte in de zorgsector en het onderwijs. De vergoedingen die u aan uw kind betaalt in het kader van de studentenjob kunt u fiscaal in mindering brengen als beroepskost. De kans dat uw kind zelf belastingen zal moeten betalen op het door u betaalde bedrag is klein. Uw kind is geen belastingen verschuldigd als zijn of haar inkomsten bruto dit jaar (na afhouding van sociale bijdragen) maximaal 12.928,57 euro bedragen op jaarbasis. Een andere vraag is of uw kind als het een studentenjob doet en daaruit inkomsten haalt nog wel als kind ten laste kan worden beschouwd in het kader van uw belastingen. Om fiscaal te uwen laste te blijven mag het loon van uw kind (na aftrek sociale bijdragen) niet hoger liggen dan 7.102,50 euro als kind ten laste van gehuwde of samenwonende ouders en 8.990 euro als kind ten laste van een alleenstaande ouder. Ook hier weer gelden dit jaar een aantal bijzondere coronamaatregelen waarbij bijvoorbeeld de inkomsten als student in het derde kwartaal 2021 niet meegerekend worden om te bepalen of het kind nog wel fiscaal ten laste van zijn ouders is.