...

Na goedkeuring van de twee wetsontwerpen vereist de door Frank Vandenbroucke gewenste globale hervorming ook andere initiatieven op basis van de aanbevelingen van de werkgroep. "Het gaat onder meer over een herziening van de functie van logistiek assistent in de zorg en de modernisering van het KB 1999 betreffende de verpleegkundige handelingen", aldus de minister van Volksgezondheid. Er is een uitzuivering nodig en een aantal handelingen moeten van de lijst geschrapt worden. Daarnaast moet een lijst van handelingen bepaald worden die behoren tot de activiteiten dagelijks leven en die niet langer te beschouwen zijn als een exclusief verpleegkundige handeling, maar waarvoor wel een reglementering nodig is. Voorts wordt een reeks handelingen geherformuleerd en is er een opsplitsing nodig van de delegeerbare en niet-delegeerbare handelingen. In de WUG (Wet uitoefening Gezondheidsberoepen) moet de notie 'gestructureerde equipe' worden geïntegreerd. Daarbij kan de bevoegdheid van de zorgberoepen worden uitgebreid met bepaalde verpleegkundige handelingen op voorwaarde dat er gewerkt wordt binnen een gestructureerde equipe. De persoon in kwestie moet uiteraard ook over de aantoonbare bekwaamheid beschikken. Ook wordt bekeken voor welke beroepen de bevoegdheden voor de volledige beroepsgroep kunnen worden uitgebreid opdat verpleegkundigen verder ontlast kunnen worden. Minister Vandenbroucke hoopt dat deze werkzaamheden rond zullen zijn tegen eind 2023. Het is ook de bedoeling om tegen dan een nieuwe zorgladder in te voeren. Dat houdt een herziening in van de opleidingsvoorwaarden en een hernieuwd competentieprofiel. Ook de functie van de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg is aan herziening nodig, met extra autonomie en nieuwe rollen. Hetzelfde geldt voor de regeling rond specialisaties in de verpleegkunde. Ook die moeten herzien worden. Daardoor kan meer worden ingezet op de competenties van verpleegkundigen. De essentiële rol van verpleegkundigen met een hbo5-opleiding wordt verzekerd door de integratie in de reglementering van de nieuwe functie van basisverpleegkundige. Ten slotte zal tegen september het statuut van de bekwame helper gelegaliseerd en toepasbaar zijn in de praktijk. Dat is althans de ambitie van Frank Vandenbroucke.