...

Als een patiënt uw ereloon niet dadelijk betaalt, riskeert er wel eens wat tijd over te gaan vooraleer u verdere stappen onderneemt en tot invordering ervan overgaat. U hebt het nu eenmaal te druk met andere zaken of hoopt dat er toch nog spontaan zal betaald worden. Maar toch bent u daar maar beter voorzichtig mee. Voor u het weet kan uw vordering nu eenmaal verjaard zijn... De meeste facturen en rekeningen die een ondernemer naar een klant stuurt verjaren na 10 jaar. Die termijn is echter niet van toepassing voor uw erelonen. Daarvoor geldt namelijk een afwijkende verjaringstermijn. Die wordt in het Burgerlijk Wetboek aangegeven in artikel 2277 bis BW. Meer bepaald zegt de wet dat de rechtsvordering van verzorgingsverstrekkers met betrekking tot de door hen geleverde geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen (daar inbegrepen de vordering wegens bijkomende kosten), verjaart ten overstaan van de patiënt door verloop van een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf het einde van de maand waarin deze zijn verstrekt. Uw erelonen verjaren dus na twee jaar. Hetzelfde geldt trouwens voor geneeskundige verstrekkingen, diensten, goederen en bijkomende kosten die door de verplegings- en verzorgingsinstelling of door derden werden geleverd of gefactureerd. Zo'n afwijkende verjaringstermijn geldt trouwens ook voor facturen van advocaten en deskundigen. Hun facturen verjaren nu eenmaal na vijf jaar. Het volstaat niet dat u uw rekening alleen maar bezorgde aan de patiënt binnen de verjaringstermijn. Het volstaat al evenmin dat u hem mondeling (bv. telefonisch) vraagt om te betalen of dat u hem zelfs een aangetekende brief stuurt waarbij u hem in gebreke stelt om tot betaling over te gaan.U dient integendeel binnen de verjaringstermijn een procedure te starten voor de rechtbank. Eens u de procedure hebt ingeleid loopt de verjaringstermijn niet langer. Het is dus voldoende de procedure binnen de verjaringstermijn te beginnen. U moet niet noodzakelijk een definitieve uitspraak van de rechtbank bekomen binnen die termijn. Bent u te laat met de invordering van uw factuur, dan is uw patiënt wat men noemt 'bevrijd'. Hij moet uw rekening dan niet meer betalen. Start u dan toch een procedure tegen uw klant, dan riskeert u aan het kortste eind te trekken. Als uw vordering wegens verjaring wordt afgewezen zal u niet enkel uw ereloon niet meer kunnen innen maar riskeert u tevens nog te worden veroordeeld tot de kosten van het geding (zo de dagvaardingskosten, het rolrecht, een rechtsplegingsvergoeding als uw patiënt vertegenwoordigd werd door een advocaat, enzovoort).Indien uw patiënt de verjaarde factuur toch betaalt, dan hebt u geluk. De betaling is dan wel degelijk geldig. Komt de patiënt er dan nadien achter dat de vordering eigenlijk verjaard was (en dat hij dus helemaal niet moest betalen), dan kan hij wat hij betaalde niet van u terugvorderen. Het kan dan ook nuttig zijn om toch een aanmaning te sturen voor een verjaarde factuur. U weet nu eenmaal maar nooit dat uw klant die uiteindelijk toch betaalt en er niet aan denkt de verjaring daarvan in te roepen. Op de voorgaande regel bestaat wel een uitzondering. U kunt namelijk binnen de verjaringstermijn een ingebrekestelling laten sturen door een gerechtsdeurwaarder of advocaat. Als die voldoet aan de wettelijke voorwaarden, dan wordt daardoor de verjaringstermijn verlengd. Meer bepaald begint dan een nieuwe verjaringstermijn van één jaar te lopen. U kunt eventueel ook proberen een document te krijgen van uw patiënt waarin die de schuld erkent. Ontvangt u een dergelijke schulderkentenis, dan begint eveneens een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Als een patiënt uw ereloon niet tijdig betaalt, dan kunt u hem in eerste instantie telefonisch of mondeling contacteren om tot betaling over te gaan. Helpt dat niet stuur dan een schriftelijke herinnering. Volgt er vervolgens nog geen betaling, dan kunt u een aangetekende aanmaning versturen. Blijkt ook dat geen succes te hebben dan kunt u de inning overlaten aan een advocaat of gerechtsdeurwaarder. Wacht daar niet te lang mee. Als u langer dan twee jaar talmt zal uw vordering nu eenmaal verjaard zijn en niet meer kunnen worden ingevorderd. Overweeg wel of het al dan niet de moeite loont om effectief naar de rechtbank te stappen. De kosten van een dergelijke procedure kunnen namelijk de opbrengsten daarvan wel eens overstijgen. Vraag alleszins aan uw advocaat wat een procedure u zal kosten. Hebt u geregeld openstaande ereloonnota's dan zou u met uw advocaat eventueel een soort van (goedkoper) abonnementssysteem kunnen afspreken.