...

Mevrouw L. wil geen kinderen meer en raadpleegt een gynaecoloog, dr. G. De arts voert een sterilisatieoperatie uit met clips en een abdominoplastie. Maar mevrouw L. wordt zwanger. De dame heeft haar zwangerschap uitgedragen en de arts gedagvaard voor schadevergoeding (kosten corrigerende salpingectomie, kosten zwangerschap en bevalling, lichamelijk en moreel leed). In eerste aanleg benoemde de rechtbank een commissie van deskundigen om zich uit te spreken over de aansprakelijkheid van de gynaecoloog. In hoger beroep (1) werd dit vonnis vernietigd, omdat het hof van oordeel was dat de aansprakelijkheid van meet af aan kon worden aanvaard op grond van de loutere vaststelling dat de sterilisatie was mislukt. De rechtbank stelde daarom een deskundige aan om de schade van de moeder door de mislukte sterilisatie vast te stellen. De deskundige meende dat de operatie had geleid tot een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de moeder, maar ook tot kosten van consultatie, medicatie en ziekenhuisopname. Maar hij voegde er aan toe dat volgens hem aan deze interventie geen schuld kan worden toegeschreven. Gevraagd om de schade van het echtpaar te beoordelen, merkt de rechter op dat de gerechtelijk deskundige zijn opdracht heeft overschreden door te wijzen op het ontbreken van een medische fout. Bovendien kon de deskundige niet concluderen dat er geen causaal verband bestond tussen de onrechtmatige daad en de zwangerschap op grond dat de moeder de mogelijkheid had om de zwangerschap te onderbreken. Die beslissing (2) is in feite 'een kwestie van discretionaire vrijheid die niet kan worden omgezet in een plicht, en het is niet mogelijk de moeder te verplichten er gebruik van te maken om haar schade te beperken.' Wat de beoordeling van de schade betreft, heeft de rechtbank de vordering tot vergoeding van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de moeder door de bevalling en de daaropvolgende operatie, en de daarmee verband houdende kosten toegewezen. Maar het Hof weigerde de vordering toe te wijzen voor vergoeding van de lichamelijke en morele schade in verband met de kosten van onderhoud en opvoeding van het kind, de veranderingen in de levensstijl van de ouders en de schade als gevolg van de terugkeer van de moeder naar deeltijdse arbeid. In dit besluit worden verschillende beginselen van (in dit geval contractuele) medische aansprakelijkheid toegepast. Om te beginnen is het Hof van oordeel dat de mislukte sterilisatie een resultaatsverbintenis vormt, die de ouders dus vrijstelt van de verplichting om een fout door de arts aan te tonen. In beginsel is de arts gebonden aan een middelenverbintenis. Hij verbindt zich ertoe zijn patiënt aandachtig en gewetensvol te verzorgen en zijn uiterste best te doen om een genezing te bereiken, zonder evenwel te garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Het feit dat het verwachte resultaat niet is bereikt, volstaat dus niet om de aansprakelijkheid van de arts in het geding te brengen. In het geval van een resultaatsverbintenis daarentegen, wanneer de beroepsbeoefenaar zich ertoe heeft verbonden een bepaald resultaat te bereiken dat niet of slechts in geringe mate werd behaald, zal het slachtoffer slechts moeten aantonen dat dit resultaat niet is bereikt. In de tweede plaats heeft het Gerecht het advies van de deskundige niet in alle opzichten gevolgd. De deskundige ging zijn opdracht te buiten door zich uit te spreken over juridische in plaats van medische kwesties. "De rechter van de rechtbank van eerste aanleg heeft de soevereiniteit om de waarde van de vaststellingen en de gevolgtrekkingen van de deskundige te beoordelen, op voorwaarde dat hij het vertrouwen niet schendt dat verschuldigd is aan de handeling die zijn rapport bevat (3)." Zo kan een rapport geheel of gedeeltelijk terzijde worden geschoven indien het onjuist, onvolledig, slecht of onvoldoende gemotiveerd is. In de derde en laatste plaats heeft de rechtbank geweigerd het verzoek om vergoeding van de blijvende fysieke en morele schade van de ouders in te willigen, onder verwijzing naar de rechtspraak van het Hooggerechtshof (4), dat heeft geoordeeld dat in een geval als dit de geboorte van een kind op zichzelf geen schade voor de moeder kan opleveren. Zo is het volgens het Hof van Cassatie "niet tegenstrijdig om enerzijds te oordelen dat het feit dat een vrouw in een noodsituatie haar zwangerschap heeft moeten uitdragen, herstelbaar is, en anderzijds dat de schade als gevolg van de geboorte van het kind dat zij heeft gedragen, niet herstelbaar is. De schade bestaat in de aantasting van enig belang of het verlies van enig rechtmatig voordeel. Het veronderstelt dat het slachtoffer van de onrechtmatige daad zich na de feiten in een minder gunstige situatie bevindt dan ervoor."