...

De wetgever laat via een zeer recent gepubliceerd Koninklijk Besluit inderdaad toe om wie de coronamaatregelen overtreedt met een GAS-boete te sanctioneren. Meer bepaald kunnen lokale besturen zo'n GAS-boete opleggen aan burgers die het samenscholingsverbod overtreden, die de regels van social distancing niet naleven of die niet-essentiële verplaatsingen maken. De overtredingen moeten dan wel worden opgenomen in het gemeentereglement. Het bedrag van de boete werd al eveneens vastgelegd door de overheid en bedraagt 250 euro per inbreuk. Deze boete kan niet opgelegd worden aan minderjarigen of aan personen die onbekwaam verklaard zijn. Wie het niet eens is met een GAS-boete die wordt opgelegd kan daartegen bezwaar aantekenen en de zaak desgevallend ook voor de politierechtbank laten brengen. Weet overigens dat hardleerse overtreders ook strafrechtelijk kunnen worden vervolgd, en dit zelfs als een GAS-boete werd betaald. Dit kan meer bepaald gebeuren voor wie meer dan één overtreding op de regels begaat.