...

De bedoeling van het EBP-netwerk is om de diverse verenigingen en instellingen die met het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen of het verspreiden van bestaande richtlijnen bezig zijn, samen te brengen binnen één structuur.En om zo te komen tot een gecoördineerde inspanning. Men heeft het over Evidence-Based Practice (EBP) en niet over EBM omdat men op alle zorgverleners mikt, niet alleen op de artsen. Het EBP-netwerk zal in een eerste fase vooral binnen de eerste lijn actief zijn. Oorspronkelijk werden er vooral richtlijnen ontwikkeld voor huisartsen, en mikten inspanningen om evidence-based bronnen te dissemineren ook vooral op deze doelgroep. Het EBP-netwerk zal zich richten tot de huisartsen maar ook tot apothekers, (thuis) verpleegkundigen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, tandartsen, podologen, voedingsdeskundigen, ergotherapeuten en logopedisten. Wanneer het op kruissnelheid is, is het de bedoeling dat het netwerk zijn activiteiten uitbreidt naar andere echelons.Het EBP-netwerk is opgevat als een Netwerk Administrative Organisation (NAO). Verschillende actoren zijn samengebracht in een wat ingewikkeld ogend geheel (www.artsenkrant. be). Dat moet de coördinatie verzekeren van het geheel, maar ook van de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling.De eerste fase is dat prioriteiten worden vastgelegd: waar is de behoeften aan richtlijnen het grootst? En moeten er dan nieuwe instrumenten gecreëerd worden of kunnen bestaande worden aangepast? Een beroepsorganisatie zoals Domus Medica heeft al jaren ervaring met het ontwikkelen van richtlijnen. Maar ook bijvoorbeeld het door de overheid opgerichte BAPCOC (Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid) heeft die traditie. De bijdragen die elk van die organisaties kunnen leveren worden nu samengebracht binnen de cel 'ontwikkeling'. Domus Medica zal minder autonoom kunnen kiezen welke richtlijnen ze ontwikkelt. Maar de inspanning om van een richtlijn een succes te maken wordt gedragen door een groter geheel.Aparte coördinatiecellen zullen instaan voor de validatie, de disseminatie, de implementatie en de evaluatie van richtlijnen. Cebam wordt core partner voor de validatie, maar ook voor de evaluatie. EBpracticenet blijft een kernrol vervullen bij de disseminatie (en het ontwikkelen van digitale kanalen daarvoor), maar krijgt tevens een sleutelrol bij het uitwerken van de implementatie. Het KCE pleit voor een implementatieplan bij elke richtlijn, en een gericht implementatiebeleid dat de koppeling maakt naar bijvoorbeeld de accreditatie. Om beperkte middelen adequaat te benutten kan jaarlijks gefocust worden op een twee of drie projecten met een strategisch belang. Momenteel loopt er bijvoorbeeld een openbare aanbesteding voor de implementatie van een richtlijn over de aanpak van chronische pijn. Voor de evaluatie kan gewerkt worden met indicatoren en met geaggregeerde data - die het liefst uit al bestaande databanken worden gepuurd.