...

Het toestelletje, ReCET genaamd, wordt tijdens een verblijf op de dagkliniek in het duodenum aangebracht, in een tijdspanne van één uur. Met behulp van een speciale katheter levert het alternerende elektrische pulsen af aan de duodenumwand. Gedacht wordt dat dit procedé een gunstig effect heeft op de insulinegevoeligheid dankzij beïnvloeding van de hormoonsecretie in het duodenum en de reactiviteit ten opzichte van aanwezig voedsel. Het concept ontstond toen onderzoek uitwees dat insulineresistentie bij obese personen drastisch afneemt na bariatrische heelkunde, nog vóór de ingreep het beoogde gewichtsverlies heeft kunnen induceren. Onderzoekers gingen inzien dat de darm een endocrien orgaan is dat een rol speelt bij het ontstaan van diabetes. Het toestelletje waarvan sprake werd getest bij 14 patiënten. Twee patiënten konden daardoor hun insulinebehandeling drie maanden missen, maar bij 12 andere hield het effect één jaar aan. Tegelijk nam het vetgehalte in de lever met 50% af. Een hele vooruitgang ten opzichte van de nood om iedere dag insuline te spuiten, stellen de auteurs vast. Maar het feit dat de deelnemers tijdens de hele duur van de studie ook de GLP-1-agonist semaglutide kregen, leidt bij commentatoren tot enige scepsis: wat is de rol van deze krachtige medicatie in het tot stand komen van het resultaat? De auteurs van de studie argumenteren dat semaglutide het typisch mogelijk maakt insuline te stoppen bij 20% van de patiënten met insulineafhankelijke diabetes type 2. In hun studie kon 86% de insulinebehandeling staken, wat suggestief is voor een belangrijk effect van het toestelletje. Ze zijn overigens van plan de bevindingen van deze kleine, niet-gecontroleerde studie aan te vullen met een grotere dubbelblinde gerandomiseerde studie, door gebruik van een sham-procedure. ReCET is niet het eerste toestel in zijn soort, maar de technologie verschilt naargelang het model. Sceptici wijzen erop dat andere endoscopische procedures in de voorbije jaren beloftevolle resultaten hebben opgeleverd in korte preliminaire studies. Maar geen van deze ontwerpen kon op langere termijn de verwachtingen inlossen.