...

Welke huurcontracten moeten door wie geregistreerd worden?Als u een woning of appartement verhuurt dan moet dat contract geregistreerd worden. Hetzelfde geldt als u bijvoorbeeld een studentenkamer verhuurt. Deze registratie moet gebeuren door u als verhuurder. U kunt de verplichting om de huurovereenkomst te laten registreren contractueel niet ten laste leggen van de huurder. Doet u dat toch, dan zal zo'n bepaling niet geldig zijn.Ook andere huurcontracten waarbij een onroerend goed wordt verhuurd moeten geregistreerd worden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het huurcontract met betrekking tot uw praktijkruimte, de verhuring van een winkelpand, een bedrijfsgebouw, een terrein en diens meer. In dat geval moet de verhuurder of de huurder hiervoor het nodige doen. In de meeste huurcontracten staat een bepaling dat deze verplichting ten laste gelegd wordt van de huurder. Een dergelijke bepaling is perfect geldig.Hoe kunt u de registratie doen?Als u wil overgaan tot het registreren van het huurcontract, kunt u dat vooreerst online doen. Meer bepaald kunt u hiervoor terecht op de website http://financien.belgium.be/nl/E-services/MyRent. Op deze website staat ook een demo. Hou er rekening mee dat u zich dient aan te melden met uw identiteitskaart of met een certificaat klasse 3. U hoeft geen partij te zijn om een huurcontract te registreren. Zo kunt u bijvoorbeeld ook het contract van een vriend of familielid laten registreren.Een andere mogelijkheid waarover u beschikt om een huurcontract te laten registreren is langs te gaan op het kantoor rechtszekerheid (het vroegere registratiekantoor) van de plaats waar het onroerend goed is gelegen. Een derde mogelijkheid bestaat er in drie exemplaren van het huurcontract via de post op te sturen naar het kantoor rechtszekerheid dat bevoegd is. Dit kantoor stuurt u dan het geregistreerde huurcontract terug samen met het registratierelaas.Via de website MyMinfin kunt u overigens zelf nagaan of uw huurcontract geregistreerd is. Dat is meer bepaald mogelijk door te klikken op 'Mijn huurcontracten raadplegen' in de rubriek 'Mijn woning en mijn onroerende goederen'.Wanneer moet u het contract laten registreren?Als er sprake is van een woninghuurcontract, dan moet u dat laten registreren binnen de twee maanden vanaf de ondertekening van het contract. Voor een ander huurcontract hebt u langer de tijd. Het contract moet in dat geval binnen de vier maanden vanaf de ondertekening ervan geregistreerd worden Wanneer de kantoren op de laatste dag van deze termijn gesloten zijn, dan wordt de termijn verlengd tot de eerste werkdag die volgt op het verstrijken ervan.Moet u kosten betalen voor het registreren?De registratie is gratis voor wat betreft een woninghuurcontract. Als u het contract niet tijdig registreert, riskeert u wel een boete te moeten betalen. Als u een huurcontract laat registreren dat niet uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon, moeten er wel registratierechten betaald worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als u een huurcontract voor een praktijkruimte laat registreren of als het gaat om een handelshuurcontract. Bij de registratie van dergelijke huurcontracten betaalt u 0,2 % op het totaalbedrag van de huurprijs en de lasten die de huurder moet betalen voor de duur van het huurcontract (met een minimum van 50 euro).Wat zijn de sancties?Door het huurcontract te laten registreren krijgt dat een vaste datum. Het contract wordt daarmee tegenstelbaar aan derden. Dat kan belangrijk zijn als het verhuurde goed van eigenaar wijzigt. Mogelijk is de nieuwe eigenaar bij een niet-registratie niet gebonden door het contract.Als u als eigenaar van een woning of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijf heeft het huurcontract niet laat registreren kan de huurder van de ene dag op de andere een einde maken aan het huurcontract. Hij moet daarbij dan zelfs geen opzegtermijn naleven en/of een opzegvergoeding betalen. Voor onroerende goederen die in Wallonië en Brussel gelegen zijn geldt die regel alleen maar als de huurder eerst een aanmaning stuurde aan de verhuurder om tot registratie over te gaan. Als het onroerend goed dat wordt verhuurd gelegen is in het Waalse gewest geldt er een bijkomende sanctie. De verhuurder mag zolang het contract niet geregistreerd is de huurprijs niet verhogen via een indexatie.Als een onroerend goed dat deels voor huisvesting en deels voor andere doeleinden (winkel, kantoor) wordt gehuurd niet geregistreerd wordt, wordt de eigenaar belast op basis van het totaalbedrag van de netto huurinkomsten. De eigenaar riskeert dan ook meer belastingen te moeten betalen op de inkomsten in kwestie.