...

De 'kwaliteitswet' bepaalt wat een 'risicovolle praktijk' is. Elk woord is daarbij van belang. Het gaat om "een invasieve, chirurgische of medische verstrekking inzake gezondheidszorg met diagnostisch, therapeutisch of esthetisch doel, uitgevoerd onder algemene anesthesie, locoregionale anesthesie of diepe sedatie; de verstrekking vereist een verlengd medisch of verpleegkundig toezicht van verschillende uren nadat de verstrekking beëindigd is; de verstrekking gebeurt onder lokale tumescentie anesthesie."Er wordt gepreciseerd dat locoregionale anesthesie "de pijngeleiding onderbreekt of moduleert door aanbrengen van geneesmiddelen op het neuraxiaal verloop of op het perifeer verloop van de zenuwen met uitzondering van de nervus mandibularis en de nervus maxillaris". Algemene anesthesie betekent dan weer "het toedienen van geneesmiddelen of gassen al dan niet in combinatie met spierrelaxantia en waarbij er nood is aan cardiorespiratoire monitoring en/of ondersteuning."De wet omschrijft verder ook anxiolyse als "enteraal of parenteraal toedienen van geneesmiddelen met als doel een angstreactie te voorkomen zonder dat er sprake is van een invloed op de cardiorespiratoire of hemodynamische functie en waarbij het effect spontaan reversibel is".Aangaande de toekenning en de terugtrekking van het recht op de uitoefening van de geneeskunst (visum), worden de provinciale geneeskundige commissies vervangen door een Toezichtcommissie.Artsen van buiten Europa van wie het buitenlandse diploma gelijkwaardig werd verklaard en die in aanmerking willen komen, moeten kunnen aantonen dat "tijdelijk of permanent geen beroepsbeperking of beroepsverbod werd opgelegd door de nationale autoriteiten of rechtbanken van de landen waar de aanvrager het beroep heeft uitgeoefend".Bij de vaststelling van het maximale aantal visa werd rekening gehouden met de artsen die hun diploma buiten de EU behaalden. Houders van een diploma afgeleverd in de EU worden gelijkgesteld met Europese onderdanen. Een arts met een niet-EU-diploma met een zeldzame competentie kan evenwel een toelating tot uitoefening verkrijgen gedurende 60 dagen. Artsen met een diploma behaald buiten de EU krijgen onder zeer bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om in ons land een beperkte klinische opleiding te volgen en om een aantal klinische prestaties uit te voeren.