...

Als u facturen van een leverancier van bijvoorbeeld medische toestellen of medische software ontvangt, dan zal u onderaan of op de achterzijde van de factuur vaak algemene voorwaarden zien vermeld staan. Krijgt u nadien een discussie met de leverancier, dan zal die allicht teruggrijpen naar die kleine lettertjes om het gelijk aan zijn kant trachten te krijgen. Uw leverancier kan zich tegenover u enkel op zijn algemene voorwaarden beroepen als u daarvan kennis nam of kennis kon nemen en als u die ook hebt aanvaard. Het kennisnemen moet bovendien in principe gebeuren vooraleer de samenwerking begon of uiterlijk op het moment van de aanvang van de samenwerking. Tekende u een bestelbon of contract waarop de algemene voorwaarden al vermeld waren dan zal u maar moeilijk kunnen betwisten dat u akkoord ging met de toepasselijkheid van deze bepalingen. Als geneesheer bent u echter ook een 'ondernemer'. Dat betekent dat u sneller gebonden bent door de algemene voorwaarden van een leverancier dan dat een consument dat is. Zelfs als u de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden niet expliciet aanvaardde kan uw akkoord daarmee vaak ook worden afgeleid uit het niet-protesteren van de facturen van uw leverancier. Deed u eerder ook al zaken met dezelfde leverancier, dan kan de aanvaarding eveneens worden afgeleid uit het feit dat u vroeger al facturen van deze leverancier betaalde. Bij een langdurige handelsrelatie moet de leverancier u nu eenmaal niet steeds opnieuw zijn algemene voorwaarden laten aanvaarden. Het volstaat dat hij dit doet bij het begin van de samenwerking alsook op momenten waarop er wijzigingen aan de algemene voorwaarden worden aangebracht. Als uw leverancier zijn algemene voorwaarden alleen maar op zijn website plaatst, dan bent u daar niet door gebonden. Hetzelfde geldt als hij op zijn offerte of factuur alleen maar aangeeft dat u de algemene voorwaarden op uw eerste verzoek kunt toegestuurd krijgen of dat u deze kunt komen inzien op zijn maatschappelijke zetel.Ook als u de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden expliciet of impliciet aanvaardde, kunt u soms aanhalen dat ze niet geldig zijn. Meer bepaald zijn algemene voorwaarden die de verplichtingen van uw leverancier te verregaand uithollen niet altijd toegelaten. Vanaf 1 december eerstkomende treedt er overigens een nieuwe wet in werking. Door die wet worden een aantal clausules in de algemene voorwaarden en contracten die ondernemers met andere ondernemers afsluiten als onrechtmatig beschouwd. Zo zal het bijvoorbeeld onrechtmatig zijn om de andere partij te doen afzien van elk middel van verhaal of op onweerlegbare wijze de kennisname of de aanvaarding van de andere partij vast te stellen met bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen vóór het sluiten van de overeenkomst. Door de nieuwe wet worden een aantal andere clausules dan weer vermoed onrechtmatig te zijn. Uw leverancier kan wat deze clausules betreft wel het tegendeel bewijzen. Het gaat hierbij onder meer om clausules die uw leverancier het recht geven om zonder geldige reden de prijs, de kenmerken of de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Ook bepalingen die uw leverancier ontslaan van zijn aansprakelijkheid voor opzet, zware fout of (behoudens bij overmacht) voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken worden geacht onrechtmatig te zijn. Hetzelfde geldt voor clausules die schadevergoedingen vaststellen die kennelijk niet evenredig zijn aan het nadeel dat door uw leverancier kan worden geleden. Als een bepaling onrechtmatig is kan die geen uitwerking hebben. Uw leverancier kan zich dan tegenover u niet op zo'n bepaling beroepen. Hou er wel rekening mee dat de nieuwe wet alleen maar van toepassing is op nieuwe contracten die u na de inwerkingtreding afsluit en niet op de overeenkomsten die al lopen op de datum van inwerkingtreding van de wet. Krijgt u een offerte waarop meteen een ganse reeks algemene voorwaarden staan, dan leest u die idealiter grondig na voor u ermee instemt. Kunt u het met bepaalde voorwaarden niet eens zijn, vraag dan aan de leverancier om die te schrappen. Blijkt de leverancier daartoe niet bereid, dan zal u uiteindelijk de keuze moeten maken om hetzij de clausules in kwestie toch te aanvaarden dan wel niet met de leverancier in zee te gaan. Hebt u (begrijpelijk) geen tijd of zin om de algemene voorwaarden door te nemen of blinken die niet in duidelijkheid uit, dan kunt u de leverancier laten weten wat voor u van belang is bij de samenwerking en hem uw voorwaarden voorleggen. Zo kunt u bijvoorbeeld de bevestiging vragen aan de leverancier dat de levering binnen een welbepaalde termijn zal gebeuren en dat de leverancier u, als hij zich niet houdt aan deze termijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding zal betalen.