...

Zowat de helft van alle Belgen zou in de loop van zijn leven ooit langer dan één maand arbeidsongeschikt worden door een ziekte of ongeval. In dat geval bestaat de kans dat diegene die dit overkomt een belangrijk deel van zijn inkomen voor de betreffende periode verliest, waardoor het voorzien in zijn levensonderhoud, het afbetalen van een eventuele lening en dies meer in het gedrang dreigen te komen. Als één van uw patiënten (of uzelf) arbeidsongeschikt wordt door een ziekte of een ongeval, dan heeft die recht op één of meerdere wettelijk voorziene ziekteuitkeringen en/of vergoedingen. Die uitkeringen en vergoedingen zijn verschillend naargelang wie ziek wordt actief is als arbeider, bediende dan wel als zelfstandige. Algemeen gesteld is een werknemer het best beschermd tegen een verlies van inkomsten door arbeidsongeschiktheid. Bij een zelfstandige is dat minder het geval. Toch ligt ook de uitkering die een werknemer bij een langdurige arbeidsongeschiktheid ontvangt lager dan het normale loon dat zou worden ontvangen mocht men 'gewoon' kunnen blijven werken. Om dit verlies aan inkomen op te vangen kan het dan ook raadzaam zijn om een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. In de praktijk wordt zo'n verzekering vooral afgesloten door vrije beroepers en zelfstandigen. Soms gebeurt het echter ook door werknemers waarbij het dan veelal de werkgever is die voor de werknemer een dergelijke verzekering afsluit en de kosten ervan betaalt. U sluit een dergelijke verzekering maar beter tijdig af. Uw startleeftijd speelt nu eenmaal een rol voor het berekenen van de premie. Hoe vroeger u intekent, hoe voordeliger u vaak af bent met de verzekering. Bovendien kan uw gezondheidstoestand in de loop van de jaren dusdanig evolueren dat het met de loop van de jaren moeilijker wordt een verzekering af te sluiten dan wel dat de voorwaarden waaronder dit kan nadeliger voor u worden. Een verzekering gewaarborgd inkomen komt in principe tussen als de verzekerde inkomstenverlies lijdt door een ziekte of een ongeval. De verzekeraar betaalt dan elke maand een extra uitkering bovenop de wettelijke uitkering. Het moet daarbij dan wel gaan om een door de verzekeraar erkende arbeidsongeschiktheid, waarbij er door de verzekeraar ook een minimale arbeidsongeschiktheidsgraad zou kunnen worden voorzien waaronder geen uitkering wordt betaald. Steeds vaker komt het voor dat zelfstandigen, vrije beroepers en werknemers arbeidsongeschikt zijn door een depressie of een burn-out. In dat geval rijst de vraag of de verzekeraar gewaarborgd inkomen ook een dergelijke arbeidsongeschiktheid vergoedt. In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht is de dekking voor een arbeidsongeschiktheid die hiermee verband houdt vaak niet onbeperkt. Om te weten wat precies gedekt is door de verzekeraar en of psychische aandoeningen en burn-outs gedekt zijn is het van belang de omvang van de dekking van de verzekering te bekijken. Een beperkt aantal polissen gewaarborgd inkomen sluit nu eenmaal arbeidsongeschiktheid door psychische aandoeningen van vergoeding uit. Andere polissen voorzien wel in een dekking maar beperken die en dit bijvoorbeeld qua bedrag of qua duurtijd dat de vergoeding maximaal aan de verzekerde kan worden betaald. Nog andere polissen voorzien dan weer bij arbeidsongeschiktheden door een psychische aandoening een langere wachttijd die moet worden doorlopen om op een vergoeding aanspraak te kunnen maken. Alles hangt dus af van de verzekeraar waarbij de polis wordt afgesloten. Het is dan ook belangrijk de voorwaarden van de verschillende maatschappijen grondig met elkaar te vergelijken vooraleer men beslist om met een welbepaalde verzekeraar in zee te gaan en de dekking die deze biedt goed na te kijken. Weet daarbij dat de goedkoopste verzekering lang niet altijd de beste keuze is. Weet ook dat heel wat verzekeraars achterdochtig zijn en wel eens moeilijk doen als het er op aankomt dekking te verlenen bij een psychische aandoening of burn-out. Om discussies in de mate van het mogelijke te vermijden is het dan ook aangewezen om - voorzover deze bestaan - 'objectieve' bewijzen bij te brengen dat er inderdaad van een arbeidsongeschiktheid wegens een psychische aandoening sprake is. Weet dat de verzekering gewaarborgd inkomen allicht niet tussenkomt als uw patiënt (of uzelf) arbeidsongeschikt worden door een verergering van een medische toestand die al bestond op het moment van het aangaan van het verzekeringscontract. Het gaat dus niet op nog snel een verzekering af te sluiten op het moment dat men getroffen wordt door een ziekte die naar de toekomst toe allicht zal verergeren en zal leiden tot een arbeidsongeschiktheid. Weet verder dat een arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een overdreven alcoholgebruik of bijvoorbeeld een zelfmoordpoging allicht ook wordt uitgesloten.