...

De Kamercommissie voor volksgezondheid keurde op 9 mei het wetsontwerp goed dat de Wet op de Uitvoering van de Gezondheidszorg (WUG) wijzigt. Meer bepaald wordt de uitoefening van technische verpleegkundige verstrekkingen door een mantelzorger of door een bekwame helper daarin aangepast. De al bestaande regeling voor mantelzorgers wordt gewijzigd. Voor de bekwame helper is de regeling volledig nieuw én zeer complex. Hou u vast: het wetsontwerp definieert de 'bekwame helper' als "de persoon die, in het kader van een beroep of een vrijwilligersactiviteit, uitgeoefend buiten een zorgvoorziening, gehouden is een patiënt te verzorgen en die, volgens een door een arts, een verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg of een basisverpleegkundige opgestelde procedure of zorgplan, van deze laatste de toelating krijgt om, in het kader van hulp bij het dagelijks leven, bij deze welbepaalde patiënt één of meer technische verpleegkundige verstrekkingen uit te oefenen". De 'toelating' in de definitie moet blijken uit een document dat ook de identiteit van de patiënt moet vermelden. Indien de bekwame helper de verstrekking enkel mag verrichten na het volgen van een opleiding, moet ook diens identiteit worden vermeld. Het document vermeldt ook de toegelaten technische verstrekking(en), duur van de toelating en eventuele bijkomende voorwaarden en waarschuwingscriteria van de arts of de verpleegkundige. Verder staan in het document de concrete modaliteiten van het overleg tussen helper en arts/verpleegkundige die de toelating gaf. De memorie van toelichting legt de 'waarschuwingscriteria' uit: "Waarden of waarnemingen die afwijken van een normale situatie, die de aandacht moeten trekken van de bekwame helper (bloeddruk, bloedsuiker enz.) Indien er een of verschillende waarschuwingscriteria optreden, moet de bekwame helper de arts/verpleegkundige zo snel mogelijk inlichten." Bovendien is de schriftelijke toestemming van de patiënt of diens vertegenwoordiger vereist. Of de invoering van een 'bekwame helper' werkelijk tot een taakverschuiving en tot minder administratie voor artsen zal leiden, valt sterk te betwijfelen. Komt bij dat de bekwame helper zijn activiteit moet uitoefenen buiten een zorgvoorziening. Eens plenair goedgekeurd en gepubliceerd in het Staatsblad zijn er nog enkele KB's nodig alvorens de wet in werking kan treden. Een KB moet de lijst bepalen van verpleegkundige verstrekkingen die de bekwame helper mag verrichten en ook de instructie- of opleidingsvoorwaarden vereisen nog een KB.