...

U bent als zorgverlener wettelijk verplicht om in bepaalde situaties een bewijsstuk aan de patiënt uit te reiken, waarin duidelijk het te betalen bedrag, de tegemoetkoming van het ziekenfonds, enz. vermeld zijn. De wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voorziet drie maatregelen op het vlak van financiële transparantie van de geneeskundige verzorging. Ten eerste moet de arts het bedrag dat de patiënt heeft betaald, vermelden op het deel 'ontvangstbewijs' van het getuigschrift voor verstrekte hulp. Die verplichting is eveneens vastgelegd in het fiscaal recht. Ze moet onafhan- kelijk van de beslissingen van het Verzekeringscomité worden toegepast en los van het feit of de zorgverlener de verstrekkingen verricht voor eigen rekening of voor andermans rekening. Daarnaast bepaalt de wet de grenzen waarbinnen een voorschot mag worden ontvangen. Die zijn enkel toegestaan binnen de grenzen die door de overeenkomsten- of akkoordencommissies zijn vastgesteld. Als die grenzen niet zijn vastgesteld, mag geen voorschot worden ontvangen. Ten slotte verplicht de wet de uitreiking van een bewijsstuk sinds 1 juli 2015, in welbepaalde situaties. Dat zijn er drie: 1. Als u tegelijk vergoedbare en niet-vergoedbare verstrekkingen attesteert (d.w.z. verstrekkingen waarvoor de verplichte ziekteverzekering niet tussenkomt). 2. Sinds 9 juni 2022, als u exclusief niet-vergoedbare verstrekkingen attesteert. 3. Als u verstrekkingen elektronisch attesteert, omdat de patiënt in dat geval geen papieren getuigschrift voor verstrekte hulp ontvangt. Het papieren getuigschrift voor verstrekte hulp wordt dan vervangen door een elektronische gegevensoverdracht door de zorgverlener aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende. De patiënt ontvangt in dat geval geen papieren getuigschrift voor verstrekte hulp en door het bewijsstuk wordt de patiënt voldoende geïnformeerd. Samengevat: enkel het attesteren van exclusief vergoedbare verstrekkingen in het papieren circuit houdt geen verplichting in tot de uitreiking van een bewijsstuk. In alle andere gevallen is een bewijsstuk vereist. Ook als u niets int van de patiënt. "Het bewijsstuk heeft tot doel om de patiënt te sensibiliseren en te responsabiliseren inzake de kosten van geneeskundige verzorging", legt het Riziv uit. "De kost van een verstrekking bestaat niet enkel uit de kost ten laste van de patiënt, maar ook uit de kost ten laste van de verzekering."