...

Het wetsontwerp dat in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ter bespreking voorligt, stelt onder meer een wijziging voor van de Zorgkwaliteitswet. Artikel 27 van die wet regelt het voorschrift voor geneesmiddelen of gezondheidsproducten. Wat verandert er? Vooreerst komt de wetgever tegemoet aan kritiek van de Raad van State op een Koninklijk Besluit van 17 maart 2022. Dat KB regelt de aflevering van vaccins bestemd voor een groep patiënten door een apotheker aan een arts op grond van diens schriftelijk verzoek. Het KB heeft het over een 'voorschrift'. Voor de Raad van State staat die term haaks op de aflevering van vaccins aan een groep. De minister beloofde toen de Zorgkwaliteitswet aan te passen. En om duidelijk te maken dat het gaat over geneesmiddelen of gezondheidsproducten voor een welbepaalde patiënt, is het voortaan geen 'voorschrift' meer maar een 'individueel voorschrift'... Belangrijker is dat in artikel 27 een bepaling wordt ingevoegd waardoor een arts 'een schriftelijk verzoek voor een groep van patiënten' kan opstellen. De Gegevensautoriteit had gevraagd hiervoor de term 'groepsvoorschrift' te gebruiken. Daar ging men niet op in. Volgens de toelichting bij dit wetsontwerp is het de bedoeling artsen de mogelijkheid te geven zich te laten bevoorraden door een apotheker. Dit op basis van een schriftelijk verzoek voor een groep patiënten, ongeacht of het verzoek al dan niet de identiteit van de patiënten vermeldt. Het gaat met andere woorden om 'bestelbonnen'. Daarmee kan een zorgverstrekker zichzelf of een zorgvoorziening bevoorraden met geneesmiddelen die op een later tijdstip in het kader van hun gezondheidszorgactiviteit gebruikt kunnen worden. Om alle verwarring met voorschriften te voorkomen had men dit schriftelijk verzoek daarom beter niet geregeld in artikel 27 van de Zorgkwaliteitswet. De nieuw ingevoerde bepaling schrijft ook voor dat de arts het ondertekenen van een schriftelijk verzoek voor een groep patiënten niet mag delegeren. En dergelijk schriftelijk verzoek wordt niet aan een individuele patiënt verschaft (sic). De voorschrijver moet het rechtstreeks overmaken aan de persoon gemachtigd om het geneesmiddel af te leveren, aan een apotheker dus. Dat is dus anders dan bij een 'individueel geneesmiddelenvoorschrift'. Op deze wetswijziging moeten nu nog uitvoeringsbesluiten volgen. Ze bepalen de inhoud en de vorm van het schriftelijk verzoek voor een groep van patiënten en de gevallen wanneer men er gebruik van kan maken.