...

Ze hebben daarvoor de tijd tot mislukken, namelijk een HbA1c-gehalte > 7%, gemeten bij pati-enten bij wie pas een diagnose van type 2-diabetes was gesteld en die werden gerandomiseerd naar metformine in monotherapie of een combinatie van metformine en vildagliptine, een DPP-4-remmer. De tijd dat het HbA1c-gehalte < 7%, bedroeg gemiddeld drie jaar met de monotherapie en gemiddeld meer dan vijf jaar als meteen een combinatietherapie werd gestart.De patiënten bij wie metformine in monotherapie was mislukt, hebben vervolgens de combinatietherapie gekregen. De vorsers hebben dan het risico op een nieuwe mislukking in de twee behandelingsgroepen vergeleken. De waarschijnlijkheid van toevoeging van een derde antidiabeticum was 26% lager bij de patiënten die van meet af aan een combinatietherapie hadden gekregen, dan bij de sequentieel behandelde patiënten.Volgens onze landgenote Chantal Mathieu, die de sessie waarop de VERIFY-studie werd gepresenteerd, heeft voorgezeten, is de essentiële boodschap: "Het is belangrijk meteen een combinatietherapie te starten. Dat geeft immers een betere controle gedurende langere tijd en het risico op mislukking blijkt bovendien kleiner te zijn.""Daar is echter nog geen consensus over", aldus nog prof. Mathieu. "De consensus stelt enkel dat meteen een combinatietherapie moet worden overwogen als het HbA1c-gehalte zeer hoog is. Maar deze studie toont aan dat een combinatietherapie gunstige effecten heeft, zelfs als het HbA1c-gehalte maar 7% is. Ik ben ervan overtuigd dat in de volgende versie van de consensus meer aandacht zal worden gegeven aan een van meet af aan agressievere behandeling."De veiligheid van zo'n combinatietherapie is uitstekend. Niet alleen was er niets speciaals te melden op het vlak van bijwerkingen, maar er was ook een duidelijk verschil op cardiovasculair vlak. De patienten die van meet af aan een combinatie van metformine/vildagliptine hebben gekregen, hebben minder cardiovasculaire accidenten ontwikkeld dan de patiënten die alleen met metformine werden behandeld. "Maar we mogen geen overhaaste conclusies trekken", zegt Chantal Mathieu, "de studie was niet ontworpen om cardiovasculaire accidenten te evalueren en was ook statistisch niet krachtig genoeg om dat te doen, maar het is toch een positief signaal."