...

Deze open-label gerandomiseerde, gecontroleerde studie werd uitgevoerd bij 120 kinderen (5-15 jaar oud) met slecht onder controle te houden astma, gedefinieerd door astmacontroletest (ACT)/astmacontroletest bij kinderen (CACT) score ? 19. Deelnemers werden gerandomiseerd om driemaal per week azitromycine te krijgen (10 mg/kg/dosis) gedurende drie maanden samen met een standaardbehandeling of een standaardbehandeling alleen (inhalatiecorticosteroïden met of zonder LABA). De primaire uitkomstmaat was de ACT/CACT-score na drie maanden. Secundaire uitkomsten waren astmacontrole volgens de GINA-richtlijnen, het aantal exacerbaties, verandering in spirometrieparameters, verandering in FeNO, positiviteit van keeluitstrijkjes en bijwerkingen.De baseline parameters waren vergelijkbaar tussen de groepen. De gemiddelde ACT/CACT-score na drie maanden interventie was 21,71 versus 18,33 (p <0,001) in de azitromycine- en controlegroep respectievelijk. Het aantal kinderen met astma dat goed onder controle was volgens de GINA-richtlijnen was 41/56 versus 10/56 in de azitromycine- en de controlegroep respectievelijk (p <0,001). Het mediane aantal exacerbaties waarvoor een bezoek aan de spoed en het gebruik van steroïden nodig was, bedroeg 0 in de azitromycinegroep versus 1 in de controlegroep (p < 0,001). Er was geen verschil in FeNO, spirometrieparameters, positiviteit van keeluitstrijkjes en bijwerkingen tussen de groepen. De auteurs besluiten dat het gebruik van azitromycine bij kinderen met astma die slecht onder controle is, leidt tot een betere astmacontrole en minder exacerbaties.