...

Maandag 29 november om vijf voor twaalf protesteerden circa 100 artsen van het AZ Jan Palfijn Gent met een schietschijf op de rug in de inkomhal van het ziekenhuis. Ze voelen zich allemaal vogelvrij verklaard door de directie. Aanleiding is wat de specialist interne geneeskunde dokter Jan Rodenbach overkwam. De arts in kwestie werd op 20 november gearresteerd. Hij werd ervan beschuldigd een euthanasie niet correct te hebben uitgevoerd op een 91-jarige palliatieve man. De gerechtelijke kwalificatie luidde vergiftiging. Dat gebeurde nadat een medewerker ("een in ons ziekenhuis werkzaam individu", dixit de artsen) op de dienst geriatrie geklaagd had dat de euthanasie niet volgens de regels gebeurde. De medewerker lichtte de directie in. Die contacteerde het gerecht. Zonder hem te hebben gehoord, schorste de ziekenhuisdirectie dokter Rodenbach ook met onmiddellijke ingang. Het gerecht liet hem snel weer vrij en sinds begin deze week heeft ook de ziekenhuisdirectie zijn schorsing opgeheven. Hij is dus opnieuw aan de slag. Daarmee is het vertrouwen tussen artsen en directie echter allerminst weergekeerd. Medio vorige week al vergaderde de medische raad over de kwestie. De raad staat onverkort achter dokter Rodenbach en betreurde dat ze niet werd gehoord, niet om advies werd gevraagd en niet werd ingelicht over de motieven voor de schorsing. De artsen drongen erop aan dat de schorsing onmiddellijk zou stopgezet worden (wat dus inmiddels gebeurde). Sterker nog. De medische raad stuurt een motie van wantrouwen richting ziekenhuisdirectie. Ze vroeg de artsen van het ziekenhuis niet langer deel te nemen aan vergaderingen met de directie "waarbij er sprake zou moeten zijn van co-governance". Concreet vernoemt de medische raad het Permanent Overlegcomité, de werkgroep medisch beleid, de werkgroep financiële regeling, de financiële commissie, diensthoofdenvergadering enz. Zolang het vertrouwen niet hersteld is, schort de medische raad ook haar deelname aan de overlegorganen tijdelijk op. Ondertussen verenigden de artsen van het Gentse ziekenhuis zich in de actiegroep 'Pal achter Jan'. "Tot verbijstering van zijn collega's", zo stellen ze in een persbericht, "werd dokter Rodenbach niet eens gecontacteerd om zijn versie van de feiten te geven." Ze wijzen er ook op dat de medische raad niet werd gehoord en dat er geen verzwaard advies was. Dat laatste is nochtans een wettelijke vereiste. Volgens de actiegroep werd er bij de melding over de vermoede onregelmatigheid rond het levenseinde misbruik gemaakt van een meldingssysteem voor kwaliteitscontrole. "Hoe kan een directie zelfstandig en zonder overleg voldoende oordelen over het medische aspect van een dergelijke klacht?" vragen de artsen verenigd in 'Pal achter Jan' zich af. "Dit precedent houdt in dat elke arts op elk moment geschorst of ontslagen kan worden op basis van een eenzijdige klacht", zo luidt het. "Elke melding kan door de directie worden misbruikt om een juridische procedure aan te spannen. Die juridische procedure wordt dan weer aangewend om een ontslag of schorsing te verkrijgen. Die schorsing moet een arts dan uitzitten lang voor er een uiteindelijke uitspraak komt over schuld of onschuld!", aldus de artsen. Of er na de actie maandag nieuwe acties volgen van 'Pal achter Jan' hangt af van de houding van de raad van bestuur. "We hopen dat ze aan ons signaal een gepast gevolg geven. Wordt het vertrouwen niet hersteld, dan zijn wij vastberaden nieuwe acties te ondernemen. Het is vijf voor twaalf", zo luidt het. Volgens twee arresten - in eerste aanleg en in beroep - waar een recent artikel in Artsenwijzer naar verwijst, spelen de rechten van de verdediging wel degelijk bij sanctieprocedures tegen ziekenhuisartsen. De casus ging over een blaam van de raad van bestuur van een ziekenhuis tegen een kinderarts. Daaraan was een (gunstig) advies van de medische raad voorafgegaan. De arts en haar advocaat werden weliswaar gehoord maar de blaam kwam er zonder te wachten op het schriftelijk verweer van de advocaat. In eerste aanleg werd dit als 'buiten proportie' beoordeeld en in beroep verklaarde de rechtbank de sanctie nietig. Voortgaande op dit arrest zou een arts een sanctie dus nietig kunnen laten verklaren. Zelfs kan een schadevergoeding toegekend worden op voorwaarde dat schade - bijvoorbeeld aan de reputatie - aantoonbaar is. Dat laatste is in het geval van dokter Rodenbach - een gewaardeerd arts met een onberispelijke staat van dienst - zeker het geval. Artsenwijzer houdt wel een slag om de arm: afwachten maar of de rechtspraak verder in die richting evolueert.