...

Als werkgever moet u er sowieso voor zorgen dat u verzekerd bent tegen arbeidsongevallen van uw werknemers en dit vanaf de eerste dag van de tewerkstelling. U moet de verzekering daarbij afsluiten bij een verzekeraar die bevoegd is om arbeidsongevallen in België te verzekeren. Wordt uw secretaresse het slachtoffer van een ongeval op het werk of onderweg van of naar het werk, dan moet u daarvan binnen de 8 kalenderdagen na het ongeval aangifte doen bij de verzekeraar. Dat kunt u zowel op papier doen als via het portaal van de sociale zekerheid - socialsecurity.be rubriek 'employer' - en eventueel via specifieke software van uw verzekeraar. Gaat het om een ernstig arbeidsongeval, dan moet u daarvan ook aangifte doen bij de arbeidsinspectie. Op de voorgaande regel bestaat wel een uitzondering. U moet immers geen aangifte doen als de eerste zorgen in de onderneming volstonden, er geen tussenkomst van een geneesheer nodig was en het ongeval voor het slachtoffer noch tot loonverlies, noch tot arbeidsongeschiktheid heeft geleid. U moet het ongeval dan wel registreren in het register van interventies in het kader van eerste hulp.