...

Als u een bestelling plaatst dan rekent u erop dat die binnen een redelijke termijn ook wordt geleverd. Maar wat is een redelijke termijn en wat kunt u doen als die termijn niet wordt nageleefd? Wil u zeker zijn dat de producten (of diensten) die u bestelde tijdig worden geleverd, dan spreekt u best een concrete (of uiterlijke) leveringsdatum af met de leverancier. U zou ook een leverings- termijn kunnen overeenkomen. Hebt u een dergelijke afspraak gemaakt dan is het van belang die ook op papier te hebben, bevestigd door uw leverancier. Sprak u geen leveringstermijn af, dan moet uw leverancier de producten of de diensten leveren binnen wat men noemt een redelijke termijn. Wat daarbij redelijk is en wat niet is een feitenkwestie. Het hangt onder andere af van de aard van het product dat u bestelde en de gebruiken die in de betreffende sector gelden. Sprak u een leveringstermijn af dan kunt u meteen ook overeenkomen wat de gevolgen zijn als er sprake is van een laattijdige levering. De leverancier zal daarbij allicht wensen dat er in het contract of de algemene voorwaarden wordt vermeld dat de leveringstermijn louter indicatief is en dat een overschrijding van deze termijn geen rechten op bijvoorbeeld een schadevergoeding in uwen hoofde doet ontstaan. Het is aangewezen om met een dergelijke clausule niet zomaar akkoord te gaan en een aangepaste bepaling op te nemen. Hoe sterker u staat in de onderhandeling en hoe liever de leverancier met u in zee gaat hoe groter de kans is dat die akkoord zal gaan met de inlassing van een andere bepaling. Zo zou u bijvoorbeeld kunnen af- spreken dat u recht hebt op een schadevergoeding per dag vertraging of dat u het recht hebt bij niet-tijdige levering de overeenkomst te laten ontbinden ten laste van de leverancier. Zorg er dan voor dat u bepaalt dat dit alles 'van rechtswege en zonder ingebreke- stelling' op uw verzoek kan gebeuren. U zou meteen ook een combinatie van de twee kunnen afspreken waarbij u samen met de ontbinding van de overeenkomst ook een schadevergoeding kunt vragen van de leverancier. Maakte u geen afspraken over de leveringstermijn of de gevolgen van het niet naleven daarvan, dan dient u de leverancier aan te manen om alsnog te leveren indien de overeengekomen termijn verstreken is of indien niet werd geleverd binnen een redelijke termijn. Doe dit via een aangetekende brief waarin u de leverancier vraagt om alsnog te leveren. Doet de leverancier dat vervolgens nog niet, dan moet u strikt gezien naar de rechtbank stappen om daar de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Doet u dat niet en gaat u zonder meer met een andere leverancier in zee, dan riskeert u twee keer hetzelfde goed geleverd te krijgen. Liet u zonder meer aan de eerste leverancier weten dat u afziet van de levering dan riskeert u dat die het gedwongen doorgaan van de overeenkomst vraagt, dan wel een schadevergoeding omdat u de overeenkomst verbrak. U zou er ook aan kunnen denken om in dringende gevallen de overeenkomst zelf als ontbonden te beschouwen zonder eerst via de rechtbank te passeren. Doe dat echter niet zomaar. Om op die manier te werk te kunnen gaan moeten er immers een aantal strikte voorwaarden vervuld zijn. Zo moet u eerst uw leverancier in gebreke stellen. In die ingebrekestelling moet u er op wijzen dat u de overeenkomst als ontbonden zal beschouwen als de leverancier niet binnen een bepaalde termijn diens verbintenissen uitvoert. Pas als die termijn verstreken is kunt u de ontbinding vaststellen. Verder moet de tekort- koming voldoende ernstig zijn en van die aard dat ze een gerechtelijke ont- binding rechtvaardigt. Tevens is het vereist dat de ontbinding dermate dringend is dat u een uitspraak van de rechtbank over de ontbinding niet kunt afwachten. U bent maar beter voorzichtig als u een dergelijke werkwijze wil hanteren. Als u ten onrechte een beroep doet op zo'n 'buitengerechtelijke ontbinding' kan de leverancier namelijk inroepen dat u een contractbreuk beging. Hij kan dan op zijn beurt vragen dat u het contract alsnog nakomt en/of een schadevergoeding van u vragen. Het kan ook gebeuren dat u privé (en niet in het kader van uw beroep) zaken bestelt bij een leverancier. In dat geval geldt een specifieke wettelijke regeling. De wet geeft dan namelijk aan binnen welke termijn de levering moet ge- beuren als er geen andere afspraken worden gemaakt. In geval van een overeenkomst voor de levering van goederen voorziet de wet meer bepaald dat de levering moet gebeuren binnen 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst. Wordt deze termijn niet nageleefd dan zal u ook hier weer eerst een in- gebrekestelling moeten sturen voor u de ontbinding van de overeenkomst kunt vragen tenzij u andere afspraken met de leverancier hebt bedongen. Deze termijn van 30 dagen geldt niet als u privé een bestelling plaatst voor de levering van diensten.