...

Zowel in het Vlaamse, het Waalse als het Brusselse gewest kunt u een lening aangaan bij familie of vrienden. Als zij u dan geld ter beschikking stellen, krijgen zij onder bepaalde voorwaarden allerhande fiscale voordelen en worden ze (voor een stuk) ook beschermd als u uiteindelijk het bedrag dat zij u leenden niet zou kunnen terugbetalen. Door de coronacrisis werden de voorwaarden waaronder u zo'n lening kunt aangaan aangepast. In het Vlaamse gewest kunt u een win-winlening overeenkomen. Als zo'n krediet wordt aangegaan krijgt de kredietverlener (uw familielid of vriend) een belastingkrediet van 2,5% per jaar. Dit wordt berekend op het gemiddelde van de openstaande saldi van de lening op 1 januari en 31 december van ieder jaar. Bovendien is diegene die de lening aan uw bedrijf wil geven niet al zijn geld kwijt als u uiteindelijk niet zou kunnen terugbetalen. In dat geval krijgt de kredietverlener namelijk 40% van zijn geld terug via een belastingvermindering. Om van de voordelen van de win-winlening te kunnen genieten mag de kredietgever geen werknemer zijn in uw bedrijf, zo mag het bijvoorbeeld niet uw medisch secretaresse zijn. Diegene die het krediet geeft mag al evenmin uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zijn. Oefent u uw praktijk uit via een vennootschap dan mag de kredietgever geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van de vennootschap die de lening ontvangt. Gedurende de hele looptijd van de win-winlening mag de kredietgever ook geen kredietnemer zijn bij een andere win-winlening. De lening die u krijgt moet een looptijd hebben tussen de vijf en tien jaar. Er is wettelijk ook een maximumbedrag voorzien aan het bedrag dat de kredietgever u kan uitlenen. Dat bedraagt 75.000 euro. Het totaal aan win-winleningen dat u als ondernemer kunt krijgen bedraagt maximaal 300.000 euro. Ook de rentevoet die mag overeengekomen worden is begrensd. Die bedraagt maximaal de wettelijke rentevoet (1,75% voor 2020) en minimum de helft van die rentevoet. Om een win-winlening te kunnen aangaan moet een aantal documenten opstellen. U vindt de akte en aflossingstabel die u moet laten ondertekenen terug op de website www.pmvz.eu/winwinlening. Deze documenten moet u in drievoud afdrukken en ondertekenen. Zowel u als de kredietnemer ontvangen een exemplaar. Het derde exemplaar is bestemd voor PMV/z-Waarborgen.Ook in Wallonië bestaat de mogelijkheid om met een win-winlening te werken. Die is daar beter bekend onder de benaming ' prêt coup de pouce' of 'kickstartlening'. Het gaat daarbij om een zogenaamde achtergestelde lening waardoor u als zelfstandige of als vennootschap geld kunt lenen van natuurlijke personen vreemd aan de onderneming.Via dit systeem kunt u tot 100.000 euro lenen bij (meerdere) natuurlijke personen. Elke kredietverlener kan maximaal 50.000 euro uitlenen. De lening in kwestie kan een looptijd hebben van 4, 6 of 8 jaar. U moet hier de lening integraal terugbetalen op de einddatum. Er is dus geen mogelijkheid tot een volledige of gedeeltelijke vervroegde betaling. Net als in Vlaanderen is ook hier de rentevoet die mag overeengekomen worden begrensd. Die bedraagt maximaal de wettelijke rentevoet (1,75% voor 2020) en minimum de helft van die rentevoet. Net als in Vlaanderen kunt u ook hier niet lenen van een werknemer en van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Werkt u via een vennootschap dan mag de kredietverstrekker evenals zijn echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner geen aandeelhouder van die rechtspersoon zijn, noch bestuurder zijn binnen de vennootschap. De voorwaarden van deze lening zullen kortelings mogelijk ook in Wallonië worden versoepeld. Meer informatie over de lening, de documenten die u hiervoor kunt gebruiken en de meest recente stand van zaken vindt u terug op de website Accueil | Prêt Coup de pouce (pretcoupdepouce.be). In Brussel kan er worden gewerkt met een zogenaamde proxi-lening. Deze lening vertoont een sterke gelijkenis met de Vlaamse win-winlening en met het Waalse equivalent, de kickstartlening. Via een proxi-lening kunt u maximaal 250.000 euro lenen voor een vaste periode van 5 of 8 jaar.De kredietverlener kan maximaal 50.000 euro per jaar uitlenen met een maximum van 200.000 euro. Deze bedragen werden voor de jaren 2020 en 2021 wel verhoogd. Zo gaat het voor deze jaren om een maximumbedrag per jaar en per kredietverstrekker van 75.000, terwijl het totale maximumbedrag per kredietnemer wordt verhoogd tot 300.000 euro. Diegene die het krediet geeft krijgt een belastingkrediet van 4% van het bedrag voor drie jaar en 2,5% voor de daaropvolgende jaren. Het Brusselse gewest garandeert 30% van het ontleende bedrag als de kredietnemer niet kan terugbetalen. Meer informatie over deze lening kunt u terugvinden op de website Proxilening -finance&invest.brussels.