...

Maar vooreerst een vervolgverhaal. Zuurstof aan de eerste lijn toedienen lijkt niet zo makkelijk. Op de vergadering werd de tekst getoond van de manier waarop huisartsen hun toeslag van 20 euro op de GMD's zullen ontvangen. De versies die we kregen lopen wat uiteen, maar volgens dokter Roel Van Giel (AADM) zullen alle GMD's van 2019 en 2020 meetellen - die van 2020 voor de eerste negen maanden.Dubbels over de twee jaar worden verwijderd. De definitieve tekst wordt in de loop van deze week rondgestuurd en op 14 december afgeklopt. Reinier Hueting (Kartel) besluit dat in elke regeling de meeste startende huisartsen er uiteindelijk toch bekaaid afkomen, omdat ze nog maar weinig GMD's hebben. Maar daar valt nog weinig aan te doen. Marc Moens (BVAS) wil al iets meer kwijt over het akkoord voor 2021 - een akkoord voor één jaar. De grote discussie zal gaan over de toekenning van de index - die bedraagt 1,01%. De indexmassa is 99,2 miljoen euro. Een aantal projecten uit het vorige akkoord, samen goed voor 10,1 miljoen, moet nog uit dat bedrag worden gefinancierd - dan blijft er nog 89,1 miljoen euro indexmassa te verdelen.Er zijn drie voorstellen daarvoor, resumeert Moens. Het voorstel waarvoor de BVAS het meeste voelt is een lineaire index van 0,9% voor alle honoraria. Andere voorstellen zijn om iedere actieve arts 2.000 euro te geven. En om de index te differentiëren naargelang de aard van het honorarium. Beide alternatieven vindt dokter Moens omslachtig. De eerste omdat het een toepassing van de activiteitsdrempel meebrengt, en dat geeft altijd grote problemen - stelt hij. Het tweede omdat er te weinig tijd overblijft om voorstellen goed te becijferen.Op 21 december moeten het Verzekeringscomité en de Algemene Raad van het Riziv het nieuwe akkoord goedkeuren. De artsensyndicaten en de ziekenfondsen moesten gisteren hun opmerkingen bij de ontwerptekst aan Jo De Cock bezorgen. Volgende week is er een nieuwe Commissie op 14 december - en wellicht nog een extra vergadering op 16 december. Verder op www.artsenkrant.com: - De Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in de anesthesie en reanimatie (BSAR) protesteert tegen de regeling voor het pre-anesthesieconsult, die eindelijk goedgekeurd raakte. - Er komt een restrictie op de bepaling van ureum (klinische biologie), wat een te herinvesteren bedrag van 4,5 miljoen euro oplevert. - Kartel protesteert in een brief tegen het uitblijven van de nieuwe nomenclatuur voor de anatomopathologie. Marc Moens kan zich bij het protest aansluiten.