...

Zo komt er een bedrag vrij uit de maatregelen doelmatige zorg in 2023, dat al in 2024 terugstroomt naar de medische sector. Daarnaast vloeit een deel van de besparing op de honoraria klinische biologie terug naar de artsenhonoraria. De Nationale Commissie zal in de loop van 2024 voor nog eens 25 miljoen maatregelen doelgerichte zorg uitwerken, waarvan de opbrengst geherinvesteerd wordt in de sector van de artsenhonoraria. Tezamen komt dat neer op een kleine 60 miljoen euro die beschikbaar is. ASGB/Kartel stelt tevreden dat het met dit akkoord "een aanzienlijk deel" van zijn verkiezingsprogramma kan realiseren. Het syndicaat ziet een shift van middelen naar specialismen die aan een opwaardering toe zijn. Ook claimt dit syndicaat voor de huisartsen heel wat in de wacht te hebben gesleept. AADM onderstreept eveneens dat er voor de huisartsen positieve zaken zitten in dit akkoord, zoals de praktijkondersteuning, de verhoging van het GMD-honorarium voor bepaalde groepen en de maatregelen voor palliatieve zorg (zie verder). Bepalingen voor huisartsen uit het akkoord: Het GMD-honorarium voor chronisch zieke patiënten tot 30 jaar en boven de 85 jaar wordt verhoogd met 20,83%. Problemen met de uitbetaling van de GMD-honoraria moeten worden weggewerkt. In de laatste maanden van 2023 werd het permanentiehonorarium voor huisartsen (codenummer 101113) tijdelijk verminderd. Vanaf januari 2024 bedraagt het opnieuw 4,66 euro. Een werkgroep herbekijkt de toepassing van dit nummer tegen 30 juni 2024. Het huidige beschikbaarheidshonorarium voor de wachtdienst tijdens het weekend en feestdagen wordt verdubbeld. Het budget dat in 2023 werd opzijgezet voor de praktijkondersteuning van huisartsen (16,7 miljoen euro buiten de New Deal) gaat naar twee premies. Een eenmalige premie van 7.500 euro ondersteunt praktijken die een eerste personeelslid aanwerven, om de werkings- en infrastructuurkosten te compenseren die met zo'n eerste aanwerving gepaard gaan. De praktijk moet wel aan een aantal minimumvoorwaarden voldoen. Een tweede forfaitaire premie voor praktijkmanagement is gereserveerd voor praktijken die al personeel hebben (maximum 1.794, 2.392 of 3.588 euro per kwartaal naargelang het aantal GMD's). Deze premie vergoedt de kosten voor het management van personeel zoals in de New Deal. Met het oog op de oprichting van functionele samenwerkingsverbanden wordt het budget voor wachtposten met een kwart verhoogd. Een werkgroep moet de georganiseerde huisartsenwachtdienst herbekijken. De NCAZ doet ook een oproep om zo snel mogelijk een sluitende triage te realiseren met de inschakeling van 1733-operatoren. Er komt vanaf juli 2024 een maandelijkse forfaitaire vergoeding van tien euro voor de ondersteuning van palliatieve patiënten en hun mantelzorg voor maximaal zes maanden.Bepalingen voor specialisten uit het akkoord: Voor kinderpsychiaters komt er aanpassing van de nomenclatuur voor groepstherapie en een vergoeding voor activiteiten zonder patiëntencontact. De toeslag voor kinderen jonger dan zeven jaar voor oftalmologen wordt met vijf euro verhoogd. De regeling van somatische zorg voor psychiatrische patiënten wordt uitgebreid naar de psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen (vergoeding voor internist, neuroloog...); de liaisonpsychiatrie in andere ziekenhuisafdelingen wordt uitgewerkt. Geriaters krijgen een grotere vergoeding voor het pluridisciplinair G-consult (van 127,73 naar 151,5 euro). Er is een bijkomende opwaardering van consultaties van disciplines met de minste technische prestaties en de laagste inkomens zoals kinderpsychiaters, hematologen, neurologen: 1 euro bovenop de index. Infectiologen en microbiologen krijgen een vergoeding voor het onderzoek van een in het ziekenhuis opgenomen patiënt. Dat zou de eerste stap zijn naar een nog verder uit te werken nomenclatuur. Het systeem met majeure traumacentra (KCE rapport 281) wordt uitgebouwd. Daarvoor moet er een permanentievergoeding komen voor de verschillende betrokken disciplines (vanaf 2025). Voor het traject multidisciplinaire pulmonale revalidatie (met het oog op het voorkomen van ziekenhuisopnames) moet een werkgroep in 2024 een concreet voorstel formuleren. Een nieuw financieringsmodel voor zware medische beeldvorming moet het aandeel van de NMR-onderzoeken verhogen en het aantal CT-onderzoeken verminderen. Er komen fikse honoraria voor het begeleiden van patiënten die starten met dialyse.Voor artsen in opleiding is er een extra budget van negen miljoen euro. Voor de aso's krijgen de ziekenhuizen 6,8 miljoen euro om de meerkosten van de aangepast collectieve overeenkomst te dekken. Een budget van 2,26 miljoen euro gaat naar haio's die hun beroepsopleiding volgen in praktijken in een ruraal of stedelijk gebied met een significant huisartsentekort.