Jean-Jacques Amy voert al tientallen jaren strijd voor een brede en vrije toegang tot contraceptie en voor het recht van de vrouw om een ongewenste zwangerschap te onderbreken. Bij analyse van de huidige situatie blijkt dat die doelstelling in Europa niet is bereikt, verre van, en dat er veeleer een tendens is om de rechten te beknotten. Hij vraagt de European Society for Contraception and Reproductive Health dan ook om haar werkterrein uit te breiden tot buiten het strikt wetenschappelijke en 'militante' acties te ondernemen om deze rechten te verdedigen.

In het licht van de laatste wetenschappelijke gegevens, recente fundamentele onderzoeken en lopende klinische studies geeft Kristina Gemzell Danielsson ons een overzicht van de perspectieven over contraceptie voor de volgende jaren. Nog effectiever, nog veiliger, meerdere toedieningswegen, voorbehoedsmiddelen die tevens nog andere gunstige effecten hebben op de gezondheid, en meer aandacht voor het welzijn en een verbetering van de levenskwaliteit.

In deze video beschrijft onze landgenoot Gilbert Donders de vele gezichten van seks zonder toestemming, pleit hij voor een verbreding van het concept seksuele opvoeding, bespreekt hij hoe je de kwalijke gevolgen van seks zonder toestemming kan voorkomen en benadrukt hij terecht de houding die je moet aannemen ten aanzien van de slachtoffers. Het gesprek leert duidelijk dat je in dergelijke omstandigheden blijk moet geven van kennis en knowhow. Bij de minste twijfel over 'toestemming', afspraak op https://www.youtube.com/watch?v=u7Nii5w2FaI

Tijdens de 'meet the expert'-sessie over de keuze van het levonorgestrel-IUD naargelang van de klinische situatie werd ingegaan op de verschillende aspecten van werkzaamheid en veiligheid en over wat je moet doen om maximaal baat te vinden bij de beschikbare opties. De sessie werd voorgezeten door Ana Godinho-Lourenco en Diana Mansour uit Newcastle. Op het programma: grootte van de baarmoeder, bloedingen en pijn, dosering van levonorgestrel, expulsie en migratie.

In een sessie over recente studies ging Gabriele Merki in op twee recente publicaties uitgaande van een Deens register. Die studies leren dat de klassieke pil bij sommige vrouwen een echte depressie kan uitlokken. Dat gebeurt weliswaar zelden, maar je moet wel de diagnose stellen. De oplossing bestaat immers in het voorschrijven van een ander voorbehoedmiddel. In dit interview zegt ze ook dat de belangrijkste stemmingsschommelingen in samenhang met contraceptie vooral voorkomen bij vrouwen met antecedenten. Er zou dus een zekere aanleg zijn.

In deze video geeft Johannes Bitzer uitleg en commentaar bij een recente steekproef die werd uitgevoerd bij vrouwen en hun artsen. De steekproef leert dat vrouwen over het algemeen veeleer tevreden zijn over hun voorbehoedmiddel, maar toch graag meer zouden willen weten over de andere methoden. Het feit dat de vraag wordt gesteld, laat vermoeden dat de tevredenheid misschien ook te maken heeft met onvolledige informatie over de beschikbare opties. Je kan je immers moeilijk iets indenken als je het bestaan ervan niet kent, en je bent dan maar tevreden met wat je hebt.

Een zwangerschap gaat gepaard met hemodynamische, hemostatische en metabole veranderingen, die het cardiovasculaire risico verhogen. Dat is vooral een probleem bij vrouwen met een hartziekte. En dat aantal blijkt gestaag te stijgen.

Oskar Heikinheimo (Helsinki, Finland) heeft een pleidooi gehouden voor onmiddellijke intra-uteriene contraceptie (CONSES 09-2). Hij toonde aan dat die contraceptie haalbaar, effectief en veilig is.

Te oordelen naar de resultaten van een studie uitgevoerd bij 400 vrouwen die hun toestemming hadden gegeven en bij wie tijdens een keizersnede (n = 300) of binnen 48 uur na bevalling via natuurlijke weg (n = 100) een spiraaltje (koper- of levonorgestrelspiraaltje) werd ingeplant.

De bevolkingsgroei beteugelen en de economie stimuleren waren dringende politieke uitdagingen in bepaalde delen van de wereld. De auteurs hebben een model ontwikkeld om de impact van een toereikende implementering van de moderne contraceptieve methoden op de vruchtbaarheid en de economische groei te evalueren.

Ouders en de school moeten hun krachten bundelen voor een doeltreffende communicatie over seksualiteit met kinderen en adolescenten. Dat is zeker geen gemakkelijke opdracht, maar die populatie is vragende partij. De resultaten beantwoorden meestal aan de verwachtingen.

De International Active Surveillance Study - Safety of Contraceptives: Role of Estrogens (INAS-SCORE) is een groot, prospectief, gecontroleerd, niet-interventioneel cohortonderzoek dat de vrouwen actief op lange termijn heeft gevolgd. In Budapest werden de definitieve resultaten gepresenteerd van de studie, die werd uitgevoerd op verzoek van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA).