Alles over Krakau

Het geheugen is feilbaar

De 'Fracture Risk Brussels Epidemiological Enquiry' (FRISBEE) is een cohortonderzoek dat prospectief 3.560 gemenopauzeerde vrouwen (van 60 tot 85 jaar) jaarlijks volgt op het optreden van broosheidsfracturen (door de vrouwen zelf aangegeven tijdens de telefonische follow-up).

Risico's van stopzetting van denosumab

Zwitserse vorsers hebben een observationeel onderzoek uitgevoerd om na te gaan welke patiënten risico lopen op een reboundeffect na stopzetting van denosumab in het reële leven.

Bevestiging van de paradox van diabetes

Type 2-diabetes is een onafhankelijke risicofactor van broosheidsfracturen, hoewel type 2-diabetespatiënten een hogere botdichtheid hebben. Een hogere botdichtheid zou nochtans moeten beschermen tegen fracturen.

Beter vroeger dan later bij osteoporose

Essentieel bij de aanpak van osteoporose zijn opsporing van risicopatiënten en secundaire preventie van osteoporotische fracturen via 'fracture liaison services' (FLS, zie kader). Het is bewezen dat patiënten die worden gezien door FLS, vaker en beter worden behandeld dan als de behandeling wordt aanbevolen door de huisarts.

Markers van hernieuwing van het bot en fractuurrisico

Er is nog veel onzekerheid over de waarde van markers van hernieuwing van het bot bij de evaluatie van het fractuurrisico in de klinische praktijk. Het is ook nog niet duidelijk of die markers losstaan van andere voorspellers.