Alles over Glasgow

Heeft overschakeling van een klassieke drievoudige combinatietherapie op een 2DR (DTG/3TC) invloed op het totale DNA of het intacte provirale DNA van de virusreservoirs en meer in het algemeen op de dynamiek van de reservoirs? Op die vraag heeft prof. Linos Vandekerckhove (UZ Gent) geprobeerd een antwoord te geven bij de presentatie van de eerste resultaten van de Rumba-studie in Glasgow.

De laatste decennia is de antiretrovirale behandeling gestaag verbeterd. Ook wordt een hiv-infectie nu alsmaar vroeger behandeld. Daardoor benadert de levensverwachting van hiv-geïnfecteerde patiënten nu die van de algemene bevolking. Maar volgens een Franse studie die in Glasgow is gepresenteerd, hebben bepaalde parameters zoals het vrouwelijke geslacht en comorbiditeit, en vooral infecties een negatieve invloed op de levensverwachting van hiv-geïnfecteerde patiënten.

De Canadees Jean-Paul Routy van de McGill University in Montreal heeft op de eerste dag van het congres in Glasgow nieuwe gegevens na vier jaar van de TANGO-studie gepresenteerd. Die wijzen erop dat de virologische en immunologische werkzaamheid na overschakeling op de 2DR DTG/3TC gehandhaafd blijft, dat de resistentiebarrière hoog is en de behandeling veilig. Overschakeling op het 2DR (DTG/3TC) is dan ook een goed therapeutisch alternatief voor een klassiek 3DR of 4DR gebaseerd op TAF om de behandeling van personen die leven met hiv met een onmeetbaar lage viruslast te vereenvoudigen.

Op internationale congressen worden alsmaar vaker studies gepresenteerd die de werkzaamheid en veiligheid van het 2DR DTG/3TC in het reële leven hebben onderzocht. Wat de in Glasgow gepresenteerde Spaanse studie REDOLA onderscheidt, is het hoge percentage patiënten (71,4%) waarbij de behandeling meteen was gestart zonder te wachten op de resultaten van tests voor opsporing van resistentiemutaties.

De URBAN-studie is een Duitse prospectieve studie die in november 2018 werd gestart om de virologische werkzaamheid en de veiligheid van en de ervaring van de patiënten met een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine in de reële klinische praktijk te evalueren.

Op het congres HIV Glasgow 2020 werden nieuwe gegevens gepresenteerd van de TANGO-studie. We onthouden vooral dat er tijdens een follow-up van 2 jaar geen enkele virologische mislukking werd geregistreerd (bij een per-protocolanalyse) met een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine als onderhoudstherapie. Artsen kunnen patiënten met een onmeetbaar lage viruslast sinds minstens 6 maanden zonder voorgeschiedenis van virologische mislukking of resistentiemutatie dus gerust overschakelen van een drievoudige combinatietherapie op basis van TAF naar de combinatie dolutegravir en lamivudine.

De presentatie van de DAPA-HF-studie was ongetwijfeld een hoogtepunt op het jaarlijkse congres van de European Society of Cardiology. Die studie toont aan dat dapagliflozine een gunstig effect heeft bij patiënten met hartfalen met een verminderde linkerventrikelejectiefractie, ook als ze geen diabetes hebben.

Een nieuwe studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) leert dat het risico op ontwikkeling van obesitas hoger is bij baby's die nooit of maar gedurende korte tijd borstvoeding hebben gekregen. Hoe langer de duur van de borstvoeding, des te kleiner is de waarschijnlijkheid van latere ontwikkeling van obesitas.

De geduchtste oogziekte bij diabetespatiënten is retinopathie, maar dat is niet de enige, waaraan je moet denken.

De diagnose van een pneumothorax wordt steeds vaker gesteld op een CT-scan van de thorax. Omdat de behandeling steeds minder invasief wordt uitgevoerd, stellen de richtlijnen observatie voor bij een kleine pneumothorax (spontaan of na een stomp trauma). De auteurs proberen te achterhalen of falen van de observatie te voorspellen is.

Elk internationaal congres met hiv-experts is een mooie gelegenheid om de evolutie van de patiënten in grote klinische studies te volgen. Zo ook in Glasgow, waar een nieuwe analyse werd gepresenteerd van het primaire eindpunt in de studies GEMINI-1&2 naargelang van de klinische en epidemiologische gegevens bij inclusie in de studie. Ook werden geruststellende gegevens wereldkundig gemaakt over de veiligheid en het eventuele opduiken van resistentie.