Alles over BMI

Volgens een nieuwe studie maken enige kinderen minder gezonde keuzes bij het eten en drinken en dreigen ze daardoor meer overgewicht of zwaarlijvigheid te ontwikkelen dan kinderen die opgroeien met broers en zussen.

De resultaten van katheterablatie wegens atriumfibrillatie (AF) zijn wisselend. Kennis van de factoren die het welslagen van de ingreep voorspellen is belangrijk, want een mogelijke correctie van eventuele risicofactoren zou de resultaten van de behandeling kunnen verbeteren.

Dat er een verband bestaat tussen overgewicht of obesitas en astma, of verergering van astmasymptomen is bekend, maar de oorzaak ervan niet. Eerder postuleerden onderzoekers dat dit mogelijk te wijten zou zijn aan de directe druk van overgewicht op de longen of een algemene verhoogde inflammatie te wijten aan het overgewicht.

EPIC-Oxford is een prospectief cohortonderzoek dat over een periode van 18,1 jaar de incidentie van ischemisch hartlijden en CVA heeft geëvalueerd bij 48.188 mensen zonder voorgeschiedenis van hart- en vaataandoening of CVA. De deelnemers werden in verschillende groepen ingedeeld: vleeseters (consumptie van vlees, vis, zuivelproducten en eieren, n = 24.428), viseters (geen vleesconsumptie; n = 7.506) en vegetariërs of veganisten (n = 16.254).

Volgens een studie uitgevoerd aan de Mayo Clinic zouden gezelschapsdieren zeer heilzame effecten hebben op de cardiovasculaire gezondheid, en vooral dan honden.

Volgens een Amerikaanse studie heeft een hogere inname van fruit en groenten heilzame effecten bij het controleren van het gewicht, vooral bij mensen met een hogere genetische vatbaarheid voor obesitas.

Volgens een Amerikaanse studie zouden mannen die veel push-ups kunnen uitvoeren minder hart- en vaataandoeningen krijgen. Misschien kan dat uitmonden in een gratis, snelle, eenvoudige en betrouwbare voorspellende test.

Longitudinale gegevens over de longfunctieverandering bij ouderen zijn zeldzaam. De auteurs volgden de absolute en relatieve wijzigingen van FEV1 en FVC op in een oudere populatie op basis van een aantal demografische gegevens.

Over het verband tussen dagelijkse lichaamsbeweging en longfunctie bij astmapatiënten is weinig gekend. Dat werd uitgepluisd in een Finse studie bij volwassenen bij wie de diagnose van astma 12 jaar geleden was gesteld.

Op het recente congres Glasgow HIV 2018 werden de resultaten gepresenteerd van een vooraf gespecificeerde secundaire analyse van de NEAT022-studie, die het effect op de cardiovasculaire markers heeft geëvalueerd van overschakeling van een met ritonavir gebooste proteaseremmer naar een integraseremmer bij patiënten met een zeer hoog cardiovasculair risico en een onmeetbaar lage virale belasting. Het cardiovasculaire profiel van dolutegravir blijkt complex te zijn vooral gezien de gewichtstoename.

Een groep vorsers heeft de gegevens doorgenomen van een Deense cohorte, The Data Collection on Adverse Events of Anti-HIV Drugs (D:A:D). Ze hebben daarbij geen aanwijzingen gevonden van een significant verband tussen de inname van antiretrovirale middelen en hypertensie bij hiv-geïnfecteerde patiënten die worden behandeld met antiretrovirale middelen. Hun bevindingen bevestigen anderzijds de centrale rol van de klassieke risicofactoren voor hypertensie. Die blijven dus belangrijke targets bij de preventie.