Alles over BMI

Over het verband tussen dagelijkse lichaamsbeweging en longfunctie bij astmapatiënten is weinig gekend. Dat werd uitgepluisd in een Finse studie bij volwassenen bij wie de diagnose van astma 12 jaar geleden was gesteld.

Op het recente congres Glasgow HIV 2018 werden de resultaten gepresenteerd van een vooraf gespecificeerde secundaire analyse van de NEAT022-studie, die het effect op de cardiovasculaire markers heeft geëvalueerd van overschakeling van een met ritonavir gebooste proteaseremmer naar een integraseremmer bij patiënten met een zeer hoog cardiovasculair risico en een onmeetbaar lage virale belasting. Het cardiovasculaire profiel van dolutegravir blijkt complex te zijn vooral gezien de gewichtstoename.

Een groep vorsers heeft de gegevens doorgenomen van een Deense cohorte, The Data Collection on Adverse Events of Anti-HIV Drugs (D:A:D). Ze hebben daarbij geen aanwijzingen gevonden van een significant verband tussen de inname van antiretrovirale middelen en hypertensie bij hiv-geïnfecteerde patiënten die worden behandeld met antiretrovirale middelen. Hun bevindingen bevestigen anderzijds de centrale rol van de klassieke risicofactoren voor hypertensie. Die blijven dus belangrijke targets bij de preventie.

Volgens een Amerikaans onderzoek lopen mensen die dagelijks dampen, een hoger risico op een myocardinfarct. Het risico zou zelfs vijfmaal hoger zijn bij rokers die afwisselend dampen en gewone sigaretten roken.

Volgens een recent literatuuroverzicht zijn de perinatale sterfte en de frequentie van neonatale hypoglykemie hoger als een diagnose van zwangerschapsdiabetes vroeg wordt gesteld, voor de 24e zwangerschapsweek dan als de diagnose klassiek tussen week 24 en week 28 wordt gesteld volgens de criteria van de WGO van 2013, ondanks het starten van een correcte behandeling.

Een Zweedse groep (E Ahlqvist et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2018; 6: 361-9) heeft recent voorgesteld om type 2-diabetes op te splitsen in vijf subgroepen om op die manier de behandeling beter op maat te kunnen afstemmen en de patiënten op te sporen die een hoog risico lopen op complicaties.

Type 2-diabetes verhoogt het cardiovasculaire risico bij mannen en vrouwen, maar het metabole profiel verslechtert meer bij vrouwen dan bij mannen. De verklaring die daarvoor naar voren wordt geschoven, is dat type 2-diabetes het beschermende effect van het vrouwelijke geslacht op het cardiovasculaire risico afzwakt of opheft. Mogelijk, maar er is weinig bekend over het initiële risicoprofiel van vrouwen die diabetes dreigen te ontwikkelen.

Bariatrische chirurgie (maagoverbrugging of sleeve-gastrectomie) doet het gewicht sterk dalen en wordt daarom almaar vaker uitgevoerd bij zwaarlijvige type 2-diabetespatiënten. Dat wil daarom nog niet zeggen dat we er al alles over weten, getuige daarvan twee mondelinge presentaties op het EASD 2018.

De ECRHS, European Community Respiratory Health Study, is een longitudinaal cohortonderzoek dat al sinds meer dan twintig jaar wordt uitgevoerd in West-Europa om de geografische verschillen en de kenmerken van de respiratoire gezondheid bij volwassenen in kaart te brengen, vooral wat al dan niet atopisch astma en allergie betreft. De nieuwe gegevens die in Parijs werden gepresenteerd, waarschuwen voor een hoger risico op obesitas bij astmalijders, vooral als het astma begint op volwassen leeftijd.

Meerdere studies hebben aangetoond dat bariatrische chirurgie de glykemiecontrole verbetert bij type 2-diabetespatiënten. Minder onderzoek werd echter verricht naar het effect van bariatrische chirurgie op de incidentie van microangiopathische complicaties.

Bij het braden van voedsel in het algemeen en vlees in het bijzonder kunnen de temperatuur, de duur van het braden en de intensiteit van het braden (min of meer goed gebakken) negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het voedsel en de productie van mogelijk schadelijke derivaten verhogen.