Alles over België

Pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren worden in België zorgvuldig opgevolgd, zegt cardioloog Yves Vandekerckhove. Alleen door het Riziv goedgekeurde devices worden terugbetaald. "Patiënten hoeven zich heus niet ongerust te maken."

Op het recente congres Glasgow HIV 2018 werden de resultaten gepresenteerd van een vooraf gespecificeerde secundaire analyse van de NEAT022-studie, die het effect op de cardiovasculaire markers heeft geëvalueerd van overschakeling van een met ritonavir gebooste proteaseremmer naar een integraseremmer bij patiënten met een zeer hoog cardiovasculair risico en een onmeetbaar lage virale belasting. Het cardiovasculaire profiel van dolutegravir blijkt complex te zijn vooral gezien de gewichtstoename.

Op het congres van de EASD 2018 is veel te doen geweest over de laatste twee nieuwe farmacotherapeutische categorieën voor de behandeling van type 2-diabetes.

Nintedanib is een inhibitor van meerdere tyrosinekinasen en geïndiceerd voor de behandeling van lichte tot matige idiopathische pulmonale fibrose (IPF). Of het toevoegen van sildenafil, een PDE5-remmer, de oxygenatie, de diffusiecapaciteit voor CO (DLCO), de symptomen en de levenskwaliteit nog extra verbetert, werd in de INSTAGE-studie onderzocht.

De Kamer keurde begin deze zomer een motie goed over de aanpak van idiopathische longfibrose. Er is behoefte aan formele erkenning van voldoende expertisecentra, financiële ondersteuning van de multidisciplinaire aanpak, een 'holistische aanpak', tussenkomst in de verplaatsingskosten van de patiënten, snellere toegang tot antifibrotica, en een 'collaboratief' zorgmodel.

Veneuze trombo-embolie, atriumfibrillatie, ischemisch hartlijden ... Professor Thomas Vanassche (Leuven, België) licht de huidige indicaties voor NOAC's (novel oral anticoagulants) toe. Gezien de uitbreiding van het aantal indicaties en de diversiteit van de verschillende NOAC's wordt de taak van de clinicus soms complexer.

Professor Paul Boon (Gent, België) trekt conclusies uit het congres van dit jaar, dat vooral ging over neurogenetica. Hij legt uit waarom het comité beslist heeft het congres van volgend jaar te focussen op neuro-ontsteking. Afspraak in Oslo in 2019.

Steven Laureys (Luik, België) geeft een overzicht van transcraniale stimulatie met gelijkstroom (tDCS, transcranial direct current stimulation). Wat mogen we van die techniek verwachten en welke vragen wachten nog op antwoord?

In België worden per jaar over een half miljoen verpakkingen PPI buiten de ziekteverzekering verkocht. Dat bleek uit een analyse door het Riziv ter voorbereiding van een Consensusvergadering over het gebruik van protonpompinhibitoren.

Met het pilootproject targeted next-generation sequencing voor kankerpatiënten zal België zijn achterstand op vlak van terugbetaalde DNA-kankertests ombuigen in een voorsprong, stelt Marc Van den Bulcke, diensthoofd van het Kankercentrum van Sciensano, het vroegere WIV. Dankzij een DNA-analyse van hun tumor zullen kankerpatiënten naar de meest optimale therapie worden geleid.

Vierentwintig Belgische ziekenhuizen organiseren deze en volgende week activiteiten rond preventie, vroegtijdige opsporing en behandeling van hartfalen. Ze willen deze frequente maar te weinig bekende aandoening in de kijker zetten. Ze vragen om een gunstiger klimaat om de Europese aanbevelingen in praktijk te kunnen omzetten.

Bijna een kwart van de cardiologen wijst het akkoord artsen-ziekenfondsen af. Dat blijkt uit de cijfers die het Riziv onlangs bekendmaakte. Het percentage cardiologen dat het akkoord 2018-2019 verwerpt, is iets meer dan het gemiddelde aantal specialisten.

De fluorochinolonen zijn al lang de antibiotica die in België het vaakst voor profylactische doeleinden worden voorgeschreven bij een transurethrale prostatectomie (TURP). Dat blijft echter niet zonder gevolgen wat de resistentie van bacteriën betreft, en kan potentieel schadelijke gevolgen hebben voor de patiënten.

In Vlaanderen loopt het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker goed. Maar het kan zeker nog beter. Zo laten nogal wat Vlamingen met een positieve stoelgangtest het na een afspraak te maken voor het vervolgonderzoek.

Sinds kort is op de website van Volksgezondheid een lijst beschikbaar van alle e-sigaretten en navulverpakkingen die in ons land verkocht mogen worden. Dat een product op de lijst staat, wil zeggen dat de overheid de gevraagde informatie over het product heeft ontvangen.

In zijn jongste jaarverslag geeft Marc Moens de meest recente cijfers over de medische demografie in ons land. Op een jaar tijd is het aantal gastro-enterologen met 15 eenheden (+ 2,02%) gestegen. In absolute cijfers gaat het van 743 op 1 februari 2017 naar 758 op 1 februari 2018. Bijna vier gastro-enterologen op vijf (77%) zijn geaccrediteerd.

In zijn jongste jaarverslag geeft Marc Moens de meest recente cijfers over de medische demografie in ons land. Op een jaar tijd is het aantal pneumologen met 13 eenheden (+ 2,23%) gestegen. In absolute cijfers gaat het van 584 longartsen op 1 februari 2017 naar 597 op 1 februari 2018. Vier pneumologen op vijf zijn geaccrediteerd.