Alles over Barcelona

Voor de behandeling van pneumonie buiten het ziekenhuis hebben combinaties met een macrolide een lagere mortaliteit aangetoond dan bèta-lactams in monotherapie of in combinatie met een fluorochinolon. Hierbij werd geen rekening gehouden met de CRP-spiegels in pneumonieën met geïdentificeerde oorzakelijke kiem. Dat wordt in deze studie wel gedaan.

Een nieuw onderzoek (1) heeft een verband aangetoond tussen groene ruimtes en de geestelijke capaciteit van bejaarden. Bij bejaarden die dicht bij een groene ruimte leven, takelen de cognitieve functies minder af.

De CANTOS-studie, die op het congres van de ESC in 2017 werd gepresenteerd in Barcelona, heeft de inflammatoire theorie van atheromatose gevalideerd. In die studie verlaagde canakinumab (een monoklonale antistof tegen interleukine-1β) de incidentie van cardiovasculaire complicaties met 15% zonder enig effect op de lipiden, maar met een daling van het hsCRP-gehalte met 35-40%.

Prof. Mar Tintore, arts, diensthoofd neurologie aan het Universitaire ziekenhuis Vall d'Hebron in Barcelona, onderzoekster en in de eerste plaats vrouw, snijdt de vrouwelijke kant van MS aan. Ze heeft het meer bepaald over kinderwens en de invloed van de menopauze op het ziekteverloop. Belangrijke informatie, want we vergeten weleens dat vrouwen de zwaarste tol betalen inzake multiple sclerose: twee derde van de patiënten zijn immers vrouwen.

Op het congres van de ESC werd nog een andere grote studie gepresenteerd op grond waarvan de richtlijnen zouden moeten worden herzien. In de DETO2X-AMI-studie verlaagde toediening van zuurstof aan patiënten bij wie een myocardinfarct werd vermoed, de cardiale of de totale sterfte niet. Daaruit besluiten de onderzoekers eensgezind dat het geen zin heeft altijd zuurstof toe te dienen bij vermoeden van een myocardinfarct.

De in Frankrijk en België uitgevoerde CAAM-studie werd gepresenteerd tijdens een 'Late Breaking Clinical Trials'-sessie op het congres van de ESC. Volgens die studie is manuele kunstmatige beademing niet efficiënter dan tracheale intubatie bij een cardiorespiratoir arrest buiten het ziekenhuis. Integendeel, manuele beademing zou zelfs minder veilig en vooral minder praktisch zijn. De onderzoekers raden die methode dan ook niet aan als standaardprocedure bij hartstilstand.

De CASTLE-studie, die werd uitgevoerd onder de leiding van de Amerikaan Nassir F. Marrouche (CARMA Center, Salt Lake City, Utah, VS) en de Duitser Johannes Brachmann (Koburg, Duitsland), werd gepresenteerd in het kader van de eerste sessie van Late Breaking Clinical Trials op het congres van de ESC 2017. De studie maakt (voorlopig?) een einde aan een discussie die al lang wordt gevoerd in de wereld van de ritmologie, meer bepaald: "Wat is de beste behandeling bij patiënten met een atriumfibrillatie (AF) en linkerhartfalen?"

Dr. Masato Nakamura (Toho University, Tokyo, Japan) heeft op het congres van de ESC in 2016 de resultaten gepresenteerd van de NIPPON-studie. Volgens die studie is een korte (zes maanden) behandeling met twee plaatjesremmers niet minder doeltreffend dan een lange combinatietherapie (18 maanden) na plaatsing van een biologisch afbreekbare stent. Dit jaar presenteerde hij de langetermijnresultaten na een follow-up van drie jaar.

De laatste 20 jaar is de sterfte aan een acuut myocardinfarct in Zwitserland gehalveerd. Dat blijkt uit een analyse van de gegevens van het Zwitserse nationale register van myocardinfarct. Die studie leert echter vooral dat de kloof tussen mannen en vrouwen kleiner wordt. Vrouwen sterven almaar minder aan een acuut infarct. Ze zijn goed op weg om mannen in te halen en dat is vooral zo bij vrouwen jonger dan 60 jaar.