Osteoporose, een blik op de toekomst

Professor Jean-Yves Reginster bespreekt de belangrijkste punten van de studies over de systemische en lokale behandelingen voor osteoporose die op het congres werden gepresenteerd.

Behandeling van postmenopauzale osteoporose na WCO-IOF-ESCEO 2018

Meerdere geneesmiddelen die de botaanmaak stimuleren zijn in ontwikkeling. Professor Jean-Jacques Body geeft een overzicht van de werkingsmechanismen en de resultaten van die nieuwe geneesmiddelen, beschrijft hun waarde in vergelijking met resorptieremmers en bespreekt de respectieve voor- en nadelen van bisfosfonaten en denosumab.

Alles wat u wil weten over het SarcoPhAge-project

Dr. Beaudart kreeg de Herbert A. Fleisch-medaille van de Europese vereniging voor klinische en economische aspecten van osteoporose en artrose (ESCEO) en de Internationale Osteoporose Stichting (IOF) voor haar belangrijke bijdrage tot de diagnose en de behandeling van sarcopenie in het SarcoPhAge-project.

Risico's van stopzetting van denosumab

Zwitserse vorsers hebben een observationeel onderzoek uitgevoerd om na te gaan welke patiënten risico lopen op een reboundeffect na stopzetting van denosumab in het reële leven.

Het geheugen is feilbaar

De 'Fracture Risk Brussels Epidemiological Enquiry' (FRISBEE) is een cohortonderzoek dat prospectief 3.560 gemenopauzeerde vrouwen (van 60 tot 85 jaar) jaarlijks volgt op het optreden van broosheidsfracturen (door de vrouwen zelf aangegeven tijdens de telefonische follow-up).

Een patiënt met meerdere wervelfracturen na elkaar tijdens hetzelfde jaar

Recentelijk zijn gevallen beschreven van patiënten met meerdere wervelfracturen die kort na elkaar waren opgetreden. Bernard Cortet heeft een retrospectief, multicentrisch, Frans onderzoek daarover gepresenteerd. De belangrijkste oorzaken blijken te zijn: secundaire osteoporose door corticosteroïden en onderbreking van de behandeling voor osteoporose.

Bevestiging van de paradox van diabetes

Type 2-diabetes is een onafhankelijke risicofactor van broosheidsfracturen, hoewel type 2-diabetespatiënten een hogere botdichtheid hebben. Een hogere botdichtheid zou nochtans moeten beschermen tegen fracturen.

Beter vroeger dan later bij osteoporose

Essentieel bij de aanpak van osteoporose zijn opsporing van risicopatiënten en secundaire preventie van osteoporotische fracturen via 'fracture liaison services' (FLS, zie kader). Het is bewezen dat patiënten die worden gezien door FLS, vaker en beter worden behandeld dan als de behandeling wordt aanbevolen door de huisarts.

Markers van hernieuwing van het bot en fractuurrisico

Er is nog veel onzekerheid over de waarde van markers van hernieuwing van het bot bij de evaluatie van het fractuurrisico in de klinische praktijk. Het is ook nog niet duidelijk of die markers losstaan van andere voorspellers.