...

In totaal werden in deze studie 1.061 patiënten van 12-80 jaar oud 1:1 gerandomiseerd. Van hen kregen er 529 gedurende 52 weken om de vier weken subcutaan tezepelumab (210 mg) toegediend en 532 kregen placebo. Het primaire eindpunt was de jaarlijkse frequentie van astma-exacerbaties over een periode van 52 weken. Dit eindpunt werd ook beoordeeld bij patiënten met baseline-eosinofielentellingen van minder dan 300 cellen/μL. Secundaire eindpunten waren FEV1, de scores op de atmacontrolevragenlijsten ACQ-6, AQLQ en het astmadagboek ASD. Het op jaarbasis berekende aantal astma-exacerbaties in de tezepelumabgroep was 0,93 (95% CI: 0,80 tot 1,07) en 2,10 (95% CI: 1,84 tot 2,39) in de placebogroep. Bij patiënten met een aantal eosinofielen in het bloed van minder dan 300 cellen/μL was het jaarlijkse percentage in de tezepelumabgroep 1,02 (95% CI: 0,84 tot 1,23) en 1,73 (95% CI: 1,46 tot 2,05) in de placebogroep. In week 52 waren de verbeteringen met tezepelumab groter dan met placebo met betrekking tot de FEV1 (0,13 liter verschil; 95% CI: 0,08 tot 0,18; p<0,001) en scores op de ACQ-6 (verschil: -0,33; 95% CI, -0,46 tot -0,20; P<0,001), AQLQ (verschil: 0,34; 95% CI: 0,20 tot 0,47; p<0,001), en ASD (verschil, -0,12; 95% CI: -0,19 tot -0,04; p = 0,002). De frequenties en soorten bijwerkingen waren niet significant verschillend tussen de twee groepen.Verwacht wordt dat tezepelumab weldra een nieuwe therapeutische optie zal zijn voor patiënten met ernstig ongecontroleerd astma.Menzies-Gow A, Corren J, Bourdin A, Chupp G, Israel E, Wechsler ME, Brightling CE, Griffiths JM, Hellqvist Å, Bowen K, Kaur P, Almqvist G, Ponnarambil S, Colice G. Tezepelumab in Adults and Adolescents with Severe, Uncontrolled Asthma. N Engl J Med. 2021 May 13;384(19):1800-1809. doi: 10.1056/NEJMoa2034975. PMID: 33979488.