Op vraag van de FOD Volksgezondheid onderzocht het KCE de oorzaken van antibioticaresistentie in ons land. In België ligt het antibioticagebruik in de ambulante sector, in de woonzorgcentra en in de veeteelt namelijk hoger dan het Europese gemiddelde. Hoe komt dat?

Op niveau van de artsen en dierenartsen spelen o.m. tijdsdruk, onzekerheid, en druk van de patiënt of eigenaar van het dier mee. In de ziekenhuizen krijgen (de verplichte) antibioticabeleidsgroepen vaak onvoldoende steun waardoor hun impact beperkt is. Wat de landbouwsector betreft, nemen landbouwers en dierenartsen dan weer vaak hun toevlucht tot antibiotica om het risico op ziekten en de verspreiding ervan bij hun dieren te vermijden.

Verder strijden er, naast de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC), op federaal en regionaal niveau verschillende instanties tegen antibioticaresistentie. Dat zorgt voor een complexe situatie, oordeelt het KCE, "met tot voor zeer kort amper structureel overleg".

Volgens het Kenniscentrum moet er onder andere een nationaal 'One Health'-actieplan komen tegen antimicrobiële resistentie. Belangrijk daarbij is dat alle relevante actoren hierbij betrokken worden, benadrukt het KCE, dus zowel de menselijke als de diergeneeskundige sector.

Andere aanbevelingen zijn bijvoorbeeld de versterking van het 'antibiotic stewardship' in ziekenhuizen.

Lees ook:

https://www.artsenkrant.com/actueel/veelvoorschrijvers-mee-laten-betalen/article-normal-37453.html