...

Volgens recente studies zou blootstelling aan persisterende organische vervuilende stoffen (hormoonverstoorders of kankerverwekkende stoffen die het lichaam niet kan wegwerken) een risicofactor voor borstkanker zijn. Om na te gaan of blootstelling aan persisterende organische vervuillende stoffen ook invloed kan hebben in latere stadia, heeft een groep van het Inserm en de Universiteit van Parijs de concentratie van 49 persisterende organische vervuillende stoffen, waaronder dioxine (u weet nog, van Seveso), een afvalstof van verbrandingsprocessen, en meerdere polychloorbifenylderivaten (PCB's) afkomstig van industriële activiteiten, gemeten in het vetweefsel rond tumoren van 91 vrouwen met borstkanker met of zonder lymfekliermetastasen. Persisterende organische polluenten zijn zeer lipofiel en worden opgeslagen in vetweefsel.Overgewicht (BMI van 25 kg/m² of hoger) werkt borstkanker in de hand en verhoogt de ernst van de borstkanker. Daarom werd bijzondere aandacht besteed aan vrouwen met overgewicht.Bij onderzoek van de stalen werd een correlatie vastgesteld tussen het bestaan van metastasen en de dioxineconcentratie in het vetweefsel bij 43 vrouwen met overgewicht. Bij alle patiënten correleerden de concentraties van dioxine en twee van de gemeten PCB's met de grootte van de tumor en de mate van lymfekliermetastasering. Bij vrouwen met hogere concentraties van PCB's werd ook een groter risico op recidief vastgesteld.Hoe hoger de concentratie van persisterende organische vervuillende stoffen in het vetweefsel, des te agressiever was de borstkanker, vooral bij vrouwen met overgewicht.De auteurs benadrukken evenwel dat het een preliminaire studie betreft uitgevoerd bij een klein aantal patiënten. De resultaten moeten dan ook onder reserve worden geïnterpreteerd, ook al opent het onderzoek interessante sporen om de impact van persisterende organische vervuillende stoffen bij borstkanker te onderzoeken. (referentie: Environment International, november 2019, doi: 10.1016/j.envint.2019.105028)