...

Rifapentine is gelijkaardig aan het antibiotica rifampicine dat deel uitmaakt van de huidige standaardbehandeling, maar heeft een langere halfwaardetijd in het lichaam. In een open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde longtuberculose vergeleek men twee behandelschema's van vier maanden gebaseerd op rifapentine met een standaardbehandeling van zes maanden gebaseerd op rifampicine. De standaardbehandeling bestond uit rifampicine, isoniazide, pyrazinamide en ethambutol (726 patiënten). Bij één van de behandelingen van vier maanden werd rifampicine vervangen door rifapentine (752 patiënten). In de andere werd rifampicine vervangen door rifapentine en ethambutol door moxifloxacine (756 patiënten). De primaire uitkomst voor werkzaamheid was overleving zonder tuberculose na 12 maanden. Een non-inferioriteitsmarge van 6,6 procentpunten werd gebruikt. Het regime met rifapentine en moxifloxacine werd non-inferieur aan het controleregime bevonden. Voor rifapentine zonder moxifloxacine kon deze non-inferioriteit evenwel niet aangetoond worden.De onderzoekers stellen dat het verkorten van de tijd die nodig is om tuberculose te behandelen reeds lang een belangrijk doel is voor de volksgezondheid. Het huidige lange regime vormt wereldwijd een probleem voor de therapietrouw van patiënten en werkt het ontstaan van resistente bacteriën in de hand. Zij hopen dat een verkort behandelregime op basis van rifapentine de therapietrouw zal verhogen.Dorman SE et al. Four-Month Rifapentine Regimens with or without Moxifloxacin for Tuberculosis. N Engl J Med. 2021 May 6;384(18):1705-1718. doi: 10.1056/NEJMoa2033400. PMID: 33951360.