...

In deze studie werden 15.792 deelnemers met een verwacht hoog risico op longkanker (huidige of ex-rokers) tussen de leeftijd van 50 en 74 jaar willekeurig geselecteerd om CT-screening op tijdstip 0, jaar 1, jaar 3 en jaar 5,5, of geen CT-screening, te ondergaan. De studiepopulatie bestond uit 13.195 mannen en 2.594 vrouwen. Alle deelnemers werden minstens 10 jaar opgevolgd. Na 10 jaar opvolging was de incidentie van longkanker 5,58 gevallen per 1.000 persoonsjaren in de gescreende groep en 4,91 gevallen per 1.000 persoonsjaren in de controlegroep. De longcarcinoommortaliteit was 2,50 per 1.000 persoonsjaren in de gescreende groep versus 3,30 per 1.000 persoonsjaren in de controlegroep. De cumulatieve rate ratio voor mortaliteit door longkanker na 10 jaar was 0,76 (95 CI: 0,61-0,94, p=0,01) in de gescreende groep in vergelijking met de controlegroep.Bij vrouwen was het effect groter met een rate ratio van 0,67 (95% CI: 0,38-1,14), maar gezien het relatief kleine aantal in deze groep was deze bevinding niet statistisch significant. De auteurs besluiten dat de NELSON-studie aantoont dat lage-dosis-CT-longkankerscreening resulteert in een substantieel lagere mortaliteit in vergelijking met de controlegroep.In een vergezellend editorial wordt benadrukt dat de werkzaamheid van lage-dosis-CT-screening nu bevestigd is. Het werk bestaat er nu uit om te identificeren in welke bevolkingsgroep dergelijke screening aanvaardbaar en kosteneffectief zou zijn.