...

Chinese vorsers hebben de medische dossiers doorgenomen van 255 668 vrouwen die tussen 2009 en 2017 zwanger waren geworden in Peking, een zeer vervuilde stad met een hoog percentage miskramen. Ze hebben ook de blootstelling van die vrouwen aan luchtvervuiling gemeten, waarbij ze zich hebben geconcentreerd op de volgende vier polluenten: fijn stof PM2,5, zwaveldioxide, ozon en koolstofmonoxide. Ze zijn daarvoor uitgegaan van de cijfers van de stations die de luchtkwaliteit volgen, dicht bij de woonplaats en de werkplaats van de betrokken vrouwen.17 497 (6,8%) vrouwen hebben een "stille" miskraam vertoond tijdens het eerste zwangerschapstrimester.Na correctie voor vertekenende factoren hebben de auteurs een correlatie vastgesteld tussen de bovenvermelde vier polluenten en een groter risico op miskraam tijdens het eerste zwangerschapstrimester. Ze hebben ook vastgesteld dat het risico niet lineair steeg, maar sterker steeg naarmate de luchtvervuiling ernstiger was.Of het al dan niet gaat om een oorzakelijk verband, moet nog worden onderzocht. Op dit ogenblik kunnen de wetenschappers echter niet bewijzen dat luchtvervuiling effectief verantwoordelijk is voor de miskramen in Peking. Daarvoor zouden experimenten op de foetussen moeten worden uitgevoerd.(referentie: Nature Sustainability, 14 oktober 2019, doi: 10.1038/s41893-019-0387-y)