...

In Milaan is een studie gepresenteerd die leert dat de pasgeborenen van zwangere vrouwen die in een omgeving met sterk vervuilde lucht leven, kleiner zijn en dat vrouwen die in groenere zones leven, zwaardere baby's op de wereld zetten.De auteurs zijn voor hun studie uitgegaan van de gegevens van de RHINE-studie (Respiratory Health in Northern Europe), die de gegevens bevat van 4286 kinderen en hun moeders in Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland en Estland.De vorsers hebben het groene karakter van de zones waarin de vrouwen leefden tijdens hun zwangerschap, geëvalueerd door meting van de vegetatiedichtheid (bossen, landbouwgronden en parken in een stedelijk gebied) op satellietfoto's. Ook hebben ze de informatie over vijf vervuilende stoffen gebruikt: stikstofdioxide (NO2), ozon (O3), zwarte koolstof, fijn stof PM2,5 en fijn stof PM10. De gemiddelde concentraties van luchtvervuiling strookten met de normen van de Europese Unie.De vorsers hebben dan gezocht naar correlaties tussen die gegevens en het geboortegewicht van de baby's na correctie voor maternale factoren, waarvan bekend is dat ze invloed hebben op het geboortegewicht (leeftijd van de moeder, rookgedrag, gezondheidsproblemen).Meer luchtvervuiling correleerde met een lager geboortegewicht. Hogere concentraties van PM2,5, PM10, NO2 en zwarte koolstof correleerden met een gemiddeld lager geboortegewicht (daling met respectievelijk 56 g, 46 g, 48 g en 48 g). Na correctie voor de hoeveelheid groen in de omgeving verminderde het effect van luchtvervuiling op het geboortegewicht. De baby's van vrouwen die in groenere zones leefden, hadden een iets hoger geboortegewicht (gemiddeld 27 g hoger) dan de baby's van vrouwen die in minder groene zones leefden.Dat wijst er dus op dat zwangere vrouwen die worden blootgesteld aan luchtvervuiling, zelfs een vrij beperkte luchtvervuiling, kleinere baby's op de wereld zetten en dat leven in een groenere zone dat kan tegengaan.De les die we daaruit moeten trekken, is dat we luchtvervuiling zoveel mogelijk moeten tegengaan en dat we de effecten van luchtvervuiling moeten tegengaan door te zorgen voor meer groen in de wijken en stedelijke ruimtes.Dr. Jean Claude Lemaire naar de presentatie van Robin Mzati Sinsamala et al. ERS 2023