...

In een monocentrische gerandomiseerde placebogecontroleerde studie werd onderzocht of HMW-HA een effect heeft op ernstige acute COPD-exacerbaties waarbij niet-invasieve positievedrukbeademing (NIPPV) nodig is. Hiertoe werden 141 patiënten met een acute COPD-exacerbatie die NIPPV behoefden 1:1 gerandomiseerd om via inhalatie HMW-HA (0,3%, tweemaal daags) of placebo te krijgen. Alle patiënten kregen NIPPV en medicinale standaardbehandeling volgens de geldende richtlijnen. Het primaire eindpunt was de tijd die nodig was om NIPPV stop te zetten. Secundaire eindpunten bevatten respiratoire fysiologische parameters en merkers van systemische inflammatie geassocieerd met acute COPD-exacerbatie. De studie toonde dat de groep die behandeld werd met HMW-HA significant minder lang beademd diende te worden (mediaan 5+/- 3 vs. 7+/- 3 dagen, p = 0,037). Dit was geassocieerd met een korter hospitaalverblijf (mediaan 7+/- 2,25 vs. 8 +/-5 dagen, p=0,039). Eveneens werd een significant verlaagde piekdruk aan het beademingstoestel gemeten in de HMW-HA-groep. Ook serummerkers voor systemische inflammatie waren lager na stopzetten van de NIPPV in de HMW-HA-groep. De auteurs menen dat hun bevindingen in het bijzonder waardevol zijn omdat ze het voordeel van behandeling met HMW-HA bovenop de reeds bestaande standaardbehandelingen suggereren. Studies in grotere groepen patiënten zijn nodig om deze bevindingen en de optimalisatie van de dosering verder te onderzoeken. Bron: Galdi F et al. Inhaled high molecular weight hyaluronan ameliorates respiratory failure in acute COPD exacerbation: a pilot study. Respir Res. 2021 Feb 1;22(1):30. doi: 10.1186/s12931-020-01610-x. PMID: 33517896; PMCID: PMC7847749.