...

Voor het eerst werd klinisch onderzocht of astegolimab, een selectief ST2 IgG2 monoklonaal antilichaam, exacerbaties bij COPD kan verminderen. COPD-ST2OP was een single-center, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 2a-studie bij 81 patiënten met matige tot zeer ernstige COPD. Deelnemers kregen willekeurig (1:1) elke 4 weken 490 mg subcutaan astegolimab of subcutaan placebo, gedurende 44 weken. Het primaire eindpunt was het aantal exacerbaties, beoordeeld gedurende 48 weken, beoordeeld met een negatief binomiaal tellingsmodel in de intention-to-treat-populatie, met een vooraf gespecificeerde subgroepanalyse op basis van het aantal eosinofielen in het bloed bij baseline. De veiligheid werd beoordeeld in de gehele onderzoekspopulatie tot week 60. Secundaire eindpunten waren onder meer de Saint George's Respiratory Questionnaire for COPD (SGRQ-C), FEV1 en bloed- en sputumceltellingen. Het exacerbatiepercentage na 48 weken in de intention-to-treat-analyse was niet significant verschillend tussen de astegolimabgroep (2,18 [95% CI 1,59 tot 2·78]) en de placebogroep (2,81 [ 2,05 tot 3,58]). Voor de secundaire uitkomsten was het gemiddelde verschil tussen de SGRQ-C in de astegolimabgroep versus de placebogroep -3,3 (95% CI -6,4 tot -0,2; p=0,039), en het gemiddelde verschil in FEV1 tussen de twee groepen was 40 ml (-10 tot 90; p=0,094). De incidentie van bijwerkingen was vergelijkbaar tussen de groepen. De auteurs besluiten dat bij patiënten met matige tot zeer ernstige COPD astegolimab het aantal exacerbaties niet significant verminderde, maar de gezondheidsstatus verbeterde in vergelijking met placebo. Alhoewel er geen statistisch significante afname van het exacerbatiepercentage was, merken zij op dat het voordeel wel groter is dan hetgeen eerder werd gezien bij behandelingen die gericht zijn op andere ontstekingsroutes. Het is belangrijk om meer studies met anti-ST2-therapieën uit te voeren bij grotere patiëntengroepen en om patiëntengroepen in te delen op basis van het type en de ernst van hun COPD-symptomen om het potentieel van deze mogelijke therapie optimaal te onderzoeken.Bron:Yousuf AJ, et al. Astegolimab, an anti-ST2, in chronic obstructive pulmonary disease (COPD-ST2OP): a phase 2a, placebo-controlled trial. Lancet Respir Med. 2022 May;10(5):469-477. doi: 10.1016/S2213-2600(21)00556-7. Epub 2022 Mar 24. PMID: 35339234.