...

Eerdere studies hebben aangetoond dat vitamine D de door T-lymfocyten veroorzaakte ontsteking kan verminderen bij patiënten met een zeer ernstige Covid-19. Andere studies spreken dat echter tegen. Een groep van de Purdue University in Indiana en de National Institutes of Health heeft het verband tussen vitamine D en de door immuuncellen veroorzaakte ontsteking nader onderzocht.In een eerdere studie hadden de wetenschappers al onderzocht hoe virussen de longcellen aanvallen. Virussen blijken het complementsysteem te activeren. Ze hebben dan studies op touw gezet om na te gaan hoe ze activering van het complementsysteem kunnen blokkeren om de daaruit voortvloeiende ontsteking af te remmen.Prof. Kazemian et coll., die veel expertise hebben inzake gensequencing en extractie van gegevens, hebben de longcellen van acht Covid-19-patiënten met longontsteking geanalyseerd. Bij Covid-19-patiënten blijkt de pro-inflammatoire fase van de Th1-cellen, een subgroep van T-cellen die meespelen bij de overmatige ontstekingsreactie op het sars-CoV-2, niet uitgeschakeld te zijn. Misschien doordat de patiënten niet genoeg vitamine D hadden of door een gebrekkige respons van de cellen op vitamine D. De longontsteking neemt dan toe.Bij een infectie doorlopen de Th1-cellen een pro-inflammatoire fase, die de infectie uitschakelt. Daarna valt het systeem uit en schakelt het over naar een ontstekingsremmende fase. In de studie, die in Nature Immunology is gepubliceerd, hebben de vorsers aangetoond dat vitamine D een rol zou kunnen spelen bij het beëindigen van de ontsteking en de overgang van pro-inflammatoire naar anti-inflammatoire fase zou kunnen versnellen."We weten het nog niet met zekerheid, maar theoretisch zou vitamine D patiënten met een ernstige door Th1-cellen veroorzaakte ontsteking kunnen helpen", commentarieert prof. Kazemian. Hij oppert dat intraveneuze toediening van vitamine D in combinatie met de bestaande behandeling de ernst van een Covid-19 zou kunnen verminderen."Eerst moet echter verder onderzoek worden verricht, meer bepaald klinische studies en tests op patiënten, om onze in-vitro-experimenten te bevestigen, en pas dan kan worden gedacht aan therapeutische toepassingen", zei hij nog. En hij voegde eraan toe dat hij in dit stadium niet oproept tot inname van vitamine D in hoge dosering in een poging Covid-19 te voorkomen of de ernst ervan te verminderen." (referentie: Nature Immunology, 11 november 2021, doi:10.1038/s41590-021-01080-3)