Een alternatief bij mild, persistent astma en lage eosinofielen

De richtlijnen bevelen aan om alle patiënten met persistent astma te behandelen met inhalatiesteroïden (ICS). Maar ongeveer de helft van de patiënt met mild, persistent astma heeft geen eosinofielen in het sputum. Zouden zij baat hebben bij een alternatieve behandeling?

Exacerbaties verhinderen bij mild intermitterend astma

Ook patiënten met mild, intermitterend astma lopen een risico op exacerbaties. ICS kunnen dit risico verlagen maar corticosteroïden worden zowel door patiënten als door artsen bij milde en niet-frequente symptomen niet graag gebruikt. In deze studie wordt onderzocht of de combinatie ICS+LABA wanneer nodig effectief kan zijn ter preventie van exacerbaties.

Mucolytica bij chronische bronchitis en COPD

Patiënten met chronische bronchitis en COPD produceren meer sputum en/of purulenter sputum bij een exacerbatie. Kunnen mucolytica - door het verminderen van de viscositeit van het sputum en dus het gemakkelijker ophoesten - leiden tot minder exacerbaties?

Bronchoscopie bij immuungecompromitteerde patiënten

Heeft bronchoscopie een meerwaarde in het identificeren van de oorzaak van acuut hypoxemisch respiratoir falen bij immuungecompromitteerde patiënten? Zonder gekende oorzaak is de prognose van deze patiënten niet goed te noemen. Niet-invasieve diagnosemethoden kunnen niet volstaan. Anderzijds houdt bronchoscopie ook risico's in.

Wat zegt de bacteriële lading bij bronchiëctasieën?

De rationale voor een behandeling met inhalatie-antibiotica bij bronchiëctasieën is dat de bacteriële lading in de luchtwegen de inflammatie stuurt en dus kan een antibioticabehandeling de symptomen verminderen. De auteurs voerden drie studies uit.

Lopen vrouwen meer risico op COPD-exacerbaties?

Historisch is COPD meer een aandoening van oudere mannen die roken of rookten. Maar recent zijn de prevalentie en de mortaliteit van COPD gestadig gestegen bij vrouwen. Wat zijn de verschillen in COPD-expressie tussen mannen en vrouwen die in het Verenigd Koninkrijk bij de huisarts gaan?

Ziekenhuisopnamen voor astma vrij stabiel

In België werden in 2014 ongeveer 30 patiënten op 100.000 inwoners in het ziekenhuis opgenomen voor astma. Dat blijkt uit het Performantierapport dat het Kenniscentrum pas publiceerde.

Netwerken vraagt change management

Volgens de sprekers op het symposium van Zorgbeleid.be over 'Artsenmobiliteit in netwerken' hebben artsen te winnen bij netwerken. Een artsenstatuut op netwerkniveau zou bijvoorbeeld meer rechtszekerheid bieden. Maar het zal inspanning vragen om alle artsen daarvan ook te overtuigen.

Impact op longkankerrisico van ICS bij COPD

Longkanker is een belangrijke doodsoorzaak bij COPD-patiënten. In welke mate dragen inhalatiesteroïden (ICS) al dan niet bij tot het risico op longkanker in deze patiëntenpopulatie?

Rol van histamine in astma

In een reviewartikel gaan de auteurs dieper in op de rol van histamine in de pathofysiologie van astma en wat dit voor de behandeling betekent.

De keerzijde van thoraxbestraling

Radiotherapie kan bestralingsgeïnduceerde longletsels veroorzaken: acuut gaat het om bestralingspneumonitis en op lange termijn om longfibrose ten gevolge van bestraling. Het aantal patiënten dat radiotherapie krijgt neemt toe, maar nemen ook de geïnduceerde longletsels toe?

Mannen en vrouwen niet gelijk voor astma

De prevalentie van astma is hoger bij jongens, maar switcht daarna in de adolescentie om bij volwassenen hoger te zijn bij vrouwen. Het feit dat de switch in de puberteit gebeurt, heeft al geleid tot de veronderstelling dat fluctuaties in de geslachtshormonen een rol spelen. Maar zonder bewijzen.

Beter gebruik van de postbronchodilator respons bij COPD

Een positieve respons op een bronchodilator (BDR) wordt door de American Thoracic Society/European Respiratory Society gedefinieerd als een composiet van respons in of FEV1≥12% en/of FVC 200 ml. Verschillen beide componenten van de respons bij COPD en wat kunnen we eruit besluiten?

Normaalwaarden voor de slaap

Om normale polysomnografische waarden te hebben, is een steekproef met een groot aantal individuen nodig. Vandaar het nut van deze meta-analyse van studies bij volwassenen die de recente criteria gebruikten (2007 of 2012), gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.