...

Bij myocardischemie geven de gevoelszenuwen van het hart vaatverwijdende mediatoren af waaronder CGRP. Het was dan ook interessant om na te gaan of remming van de werking van CGRP ischemie bij stress, in casu een inspanningsproef, verergert bij patiënten met een stabiele angina pectoris. De onderzoekers hebben 89 patiënten van gemiddeld 65 jaar met een cardiovasculaire voorgeschiedenis gerekruteerd. Sommige patiënten hadden overbruggingschirurgie ondergaan of een stent gekregen.De patiënten kregen een placebo of één enkele i.v. injectie van erenumab. De patiënten dienden herhaalde malen gedurende een dag een inspanningsproef van wisselende intensiteit en duur op een loopband uit te voeren. De patiënten werden geëvalueerd de dag van de inspanningsproef en tijdens de volgende drie maanden. Toediening van erenumab verlaagde de inspanningscapaciteit niet in vergelijking met placebo. Evenmin was er een significant verschil in de tijd tot optreden van angina pectoris bij inspanning of een ST-segmentdaling met 1 mm of meer. Twaalf weken na de inspanningsproeven waren alle patiënten in leven en geen enkele patiënt had een acuut infarct of instabiele angina pectoris ontwikkeld. De eerste resultaten zijn dus geruststellend.