Volgens een Amerikaanse studie is de antivirale respons van cellen afgenomen op het ogenblik dat een diagnose van Covid-19 wordt gesteld, zwakker bij patiënten die daarna een ernstige Covid-19 krijgen. Volgens de vorsers moet het dus mogelijk zijn om al op het ogenblik dat de infectie wordt gediagnosticeerd, te voorspellen of de patiënt een ernstig dan wel een goedaardig ziektebeeld zal ontwikkelen.

Langdurigeblootstelling aan luchtvervuiling, met name in wijken waar een hogere hoeveelheid fijnstof (PM2,5) in de lucht zit, verhoogt het risico op een ernstige Covid-19 in geval van een sars-CoV-2-infectie. Een lichte stijging van de blootstelling aan fijnstof correleert met een driemaal hoger risico op kunstmatige beademing en een tweemaal hoger risico op opname op een intensive care.

Een vrij hoog percentage van de volwassenen van middelbare leeftijd die op het einde van de adolescentie een goede fysieke conditie hadden, heeft tot 50 jaar later een ziekenhuisopname bij infectie met het sars-CoV-2 tijdens de coronapandemie kunnen vermijden. Met andere woorden, een goede lichamelijke vorm tijdens de adolescentie blijkt te beschermen tegen een ernstige Covid-19 en dat nog tientallen jaren later.

Minstens twee porties vette vis per week eten zou het risico op ernstige hart- en vaataandoeningen bij mensen die een hoog risico lopen zoals mensen met een voorgeschiedenis van myocardinfarct of CVA met ongeveer een zesde verlagen.

Volgens een nieuwe studie van de Mayo Clinic is er geen verband tussen het roken van e-sigaretten en Covid-19. Of anders gezegd, er is geen bewijs dat mensen die dampen, meer kans lopen op een sars-CoV-2-infectie. Dat staat haaks op andere artikels, die beweren dat dampers een groter risico lopen.

De symptomatische behandeling voor migraine volstaat niet altijd. Als de patient er niet op reageert of in geval van refractaire of speciale vormen van migraine moet het beleid worden herzien.