Er bestaan tal van behandelingen voor fibromyalgie, wat allicht toe te schrijven is aan het feit dat we de pathofysiologie van fibromyalgie nog altijd niet kennen. Een Amerikaanse groep heeft daarom de resultaten van de meest voorgeschreven geneesmiddelen tegen het licht gehouden.

Dat lijkt misschien een absurde vraag aangezien het idee dat de pijn te wijten is aan ontsteking, goed verankerd zit in de geesten. Vandaar dat we denken dat ontstekingsremmers de beste manier zijn om evolutie naar chronische pijn te vermijden. Dat is dus misschien niet zo.

Een depressie wordt gewoonlijk behandeld met antidepressiva en psychotherapie. Een internationale studie uitgevoerd door artsen van de Groupe Européen pour l'Etude de la Dépression Résistante (prof. Julien Mendlewicz en dr. Daniel Souery voor België) stellen de gegrondheid van een combinatietherapie bij patiënten met een ernstige depressie echter ter discussie.

Uit het magazine

Sinds een tiental jaren waait er een nieuwe wind in de wereld van neurowetenschap en cognitieve psychologie: de hypothese van het brein als een voorspellingsorgaan. Zoals de maag voedsel verteert of het hart bloed rondpompt, genereren de hersenen voorspellingen. In die nieuwe zienswijze produceert en beheert het brein modellen van de werkelijkheid die met behulp van zintuiglijke informatie continu getoetst worden aan een veranderende en complexe wereld. Dankzij predicties op basis van wat we weten uit het verleden anticiperen we de toekomst. Het brein als voorspellingsinstrument is een krachtige theorie waarmee veel, voorheen moeilijk te begrijpen, aspecten van menselijk gedrag beter verklaard kunnen worden. Drie recente boeken introduceren het verfrissende gedachtegoed in eigen land.

Een gezonde leefstijl doet in studies het risico op de ziekte van Alzheimer afnemen. Auteurs in British Medical Journal vroegen zich af of dat geen tweesnijdend zwaard is, waardoor we uiteindelijk meer alzheimer-jaren in de bevolking opstapelen. Ze gingen het na, en vonden geruststellende cijfers.

Percutane balloncompressie is een van de mogelijke neurochirurgische opties als de klassieke medicamenteuze behandeling voor trigeminusneuralgie mislukt, niet meer werkt of niet wordt verdragen. Percutane balloncompressie is effectief, maar kan sensitieve complicaties veroorzaken.

Een groep uit Quebec heeft het nut van vier geneesmiddelen die worden aanbevolen bij neuropathische pijn, namelijk antidepressiva (duloxetine, venlafaxine en tricyclische antidepressiva), anti-epileptica (gabapentine en pregabaline), zwakke opioïden en sterke opioïden onderzocht in het reële leven.

Mogelijke complicaties na een beenamputatie zijn neurinoom, neuralgie en fantoompijn. De incidentie van die complicaties is niet bekend. In de literatuur zijn enkel kleine cohortonderzoeken gepubliceerd. In die studies bedroeg de frequentie van chronische pijn na amputatie 0% tot 80%.

Patiënten met fibromyalgie slapen slecht en hebben uiterst vaak pijn. Het vermoeden bestaat dat die twee fenomenen samenhangen en op elkaar zouden kunnen inwerken. Tegen die achtergrond heeft een groep uit Madrid het effect van magnetische stimulering met een zwak veld (ongeveer 30 picotesla) op de slaap en de pijn onderzocht.

Uit het magazine

Onderzoek naar een behandeling voor de ziekte van Alzheimer focust al decennialang op het bestrijden van neerslaand amyloïd-b. De resultaten zijn tot nog toe bescheiden, maar onderzoekers geven de moed niet op en passen hun onderzoeksprotocollen aan. Tegelijk groeit het besef dat medicatie die focust op amyloïd-b waarschijnlijk zal moeten worden gecombineerd met geneesmiddelen gericht op andere aangrijpingspunten.

Uit het magazine

In de loop van het voorbije anderhalf jaar hebben kinderneurologen een toename van tics vastgesteld. Het gaat zowel om de verergering van vooraf bestaande tics als om het verschijnen van tics bij jongeren die er voordien geen hadden. Het fenomeen is nader onderzocht in een studie die in april zal worden voorgesteld op het congres van de American Association of Neurology (1).