Percutane balloncompressie is een van de mogelijke neurochirurgische opties als de klassieke medicamenteuze behandeling voor trigeminusneuralgie mislukt, niet meer werkt of niet wordt verdragen. Percutane balloncompressie is effectief, maar kan sensitieve complicaties veroorzaken.

Een groep uit Quebec heeft het nut van vier geneesmiddelen die worden aanbevolen bij neuropathische pijn, namelijk antidepressiva (duloxetine, venlafaxine en tricyclische antidepressiva), anti-epileptica (gabapentine en pregabaline), zwakke opioïden en sterke opioïden onderzocht in het reële leven.

Mogelijke complicaties na een beenamputatie zijn neurinoom, neuralgie en fantoompijn. De incidentie van die complicaties is niet bekend. In de literatuur zijn enkel kleine cohortonderzoeken gepubliceerd. In die studies bedroeg de frequentie van chronische pijn na amputatie 0% tot 80%.

Patiënten met fibromyalgie slapen slecht en hebben uiterst vaak pijn. Het vermoeden bestaat dat die twee fenomenen samenhangen en op elkaar zouden kunnen inwerken. Tegen die achtergrond heeft een groep uit Madrid het effect van magnetische stimulering met een zwak veld (ongeveer 30 picotesla) op de slaap en de pijn onderzocht.

Uit het magazine

Onderzoek naar een behandeling voor de ziekte van Alzheimer focust al decennialang op het bestrijden van neerslaand amyloïd-b. De resultaten zijn tot nog toe bescheiden, maar onderzoekers geven de moed niet op en passen hun onderzoeksprotocollen aan. Tegelijk groeit het besef dat medicatie die focust op amyloïd-b waarschijnlijk zal moeten worden gecombineerd met geneesmiddelen gericht op andere aangrijpingspunten.

Uit het magazine

In de loop van het voorbije anderhalf jaar hebben kinderneurologen een toename van tics vastgesteld. Het gaat zowel om de verergering van vooraf bestaande tics als om het verschijnen van tics bij jongeren die er voordien geen hadden. Het fenomeen is nader onderzocht in een studie die in april zal worden voorgesteld op het congres van de American Association of Neurology (1).

Franse vorsers hebben in experimenten bij wijfjesratten vastgesteld dat blootstelling aan geringe hoeveelheden bisfenol A, een bekende hormoonverstoorder, enkele dagen na de geboorte de integratie van GnRH-neuronen in hun neuronale circuit belemmert en hun regulerende effect op de voortplantingsfunctie verstoort.

Australische vorsers hebben vastgesteld dat de totale duur met een zuurstofsaturatie van minder dan 90% tijdens de slaap langer was bij de proefpersonen met hogere plasmaconcentraties van cotinine, een metaboliet van nicotine. Een zuurstofsaturatie < 90% is prognostisch zeer ongunstig.

Franse vorsers hebben ontdekt dat frequenter vis eten gepaard gaat met een lager risico op cerebrovasculair lijden zoals CVA en dementie, vooral bij mensen van 65 tot 69 jaar. Dat wijst op een heilzaam effect op de gezondheid van de hersenbloedvaten nog voor er verschijnselen van hersenziekte optreden.

Online e-learning

Real-world treatment adherence and strict inclusion criteria used during RCTs can lead to several patient groups being underrepresented. Therefore, real-world data on DTG-based 2DRs are highly needed to be able to evaluate virologic and safety outcomes in these underrepresented patient groups.In this webinar, Dr. Nasreddine highlighted the outcomes of the BREACH DTG-based 2DR cohort, a retrospective, observational, multicenter study (n=10).Subsequently Prof. De Wit, Chair of the Belgian HIV Research Consortium BREACH, gave his clinical implications of these cohort data.Finally, Dr. De Scheerder provided a comprehensive overview of the real-world DTG/3TC data that are currently available beyond Belgium.

Take the course