...

Veel onderzoeken hebben aangetoond dat de frequentie van Covid-19 veel lager is bij kinderen. De verschillen volgens de leeftijd kunnen op twee manieren worden verklaard: ofwel zijn kinderen minder vatbaar voor een sars-CoV-2-infectie ofwel vertonen ze minder symptomen in geval van een infectie of een combinatie van beide.Vorsers van de London School of Hygiene and Tropical Medicine hebben nieuwe elementen aangevoerd op grond van een wiskundig model gebaseerd op de leeftijd en de epidemiologische gegevens van zes landen: China, Italië, Japan, Singapore, Canada en Zuid-Korea.Mensen jonger dan 20 jaar blijken twee keer minder risico te lopen om het virus op te lopen dan 20-plussers. En volgens hun ramingen is het percentage patiënten met een sars-CoV-2-infectie dat klinische symptomen meldt, 21% in de leeftijdsgroep van 10-19 jaar en 69% bij 70-plussers.De wetenschappers hebben een simulatie uitgevoerd van de Covid-19-epidemie in 146 hoofdsteden over de hele wereld. Ze merken op dat het aantal gevallen dat mag worden verwacht als geen controlemaatregelen worden genomen, verschilt volgens de leeftijd van de bevolking. Hoe hoger de gemiddelde leeftijd van de inwoners, des te groter is het aantal gevallen per capita.Dat zou erop wijzen dat interventies gericht op kinderen vrij weinig impact hebben op de transmissie van het nieuwe coronavirus, het sars-CoV-2, vooral als asymptomatische infecties weinig besmettelijk zouden zijn. Een conclusie die erg belangrijk is voor de regeringen die een goed beleid moeten uitstippelen, zeker als je weet dat er in veel landen nog veel discussie is over het weer openen van de scholen na de lockdown.Volgens ramingen van UNESCO zijn meer dan 1,5 miljard leerlingen, dus meer dan 90% van de leerlingen in de wereld, thuis gebleven wegens sluiting van de scholen in ongeveer 190 landen. Een maatregel die waarschijnlijk veel minder efficiënt is dan sluiting van de scholen bij griep. (referentie: Nature Medicine, 16 mei 2020, doi: 10.1038/s41591-020-0962-9)