...

Sinds 2018 raadt de WGO een antiretrovirale behandeling op basis van dolutegravir aan bij de meeste hiv-geïnfecteerde patiënten. De nationale programma's in Afrika zijn dan ook overgeschakeld van een NNRTI naar dolutegravir. Deze studie, die is gepubliceerd in het tijdschrift HIV Medicine, heeft de virologische impact van die geprogrammeerde overschakeling op een antiretrovirale behandeling met dolutegravir geëvalueerd. De vorsers hebben daarvoor de gegevens doorgenomen van de patiënten die in het prospectieve cohortonderzoek Dolutegravir in Real Life in Lesotho (DO-REAL) tussen februari en december 2020 zijn overgeschakeld van een NNRTI op dolutegravir, bij wie bloed was afgenomen voor, tijdens en tot 16 weken na de overschakeling en bij wie resistentietests zijn uitgevoerd.In het totaal ging het om 1.225 patiënten. Belangrijk om te onderstrepen, 60% was van het vrouwelijke geslacht. De mediane leeftijd bij overschakeling was 47 jaar en de tijd verlopen sinds het starten van een antiretrovirale behandeling was gemiddeld 6 jaar. Het percentage patiënten met een onmeetbaar lage viruslast (< 100 kopieën/ml) was 98% voor overschakeling op dolutegravir, 96% ten tijde van de overschakeling en 98% na overschakeling. Zelfs bij 95% van de patiënten die op het ogenblik van de overschakeling een viruslast > 100 kopieën/ml hadden, was de viruslast onmeetbaar laag geworden na overschakeling op dolutegravir. Slechts 7 patiënten hadden na overschakeling een viruslast hoger dan 1.000 kopieën/ml, maar geen enkele patiënt vertoonde een mutatie die resistentie veroorzaakt tegen dolutegravir. Deze studie uitgevoerd in het reële leven leert dus dat de virologische werkzaamheid gehandhaafd blijft na overschakeling van een antiretrovirale behandeling gebaseerd op een NNRTI naar dolutegravir. De gegevens stroken overigens met de gegevens over de virologische werkzaamheid in grote gerandomiseerde, gecontroleerde studies.Ref.: Brown J. et al. HIV Medicine 2022;23(3):287-293.