...

Ter herinnering, de TANGO-studie is een gerandomiseerde, multicentrische, open fase 3-studie die de virologische werkzaamheid en de veiligheid van overschakeling op de combinatie dolutegravir en lamivudine heeft vergeleken met die bij voortzetting van een drievoudige combinatietherapie op basis van TAF bij patiënten die sinds meer dan 6 maanden een onmeetbaar lage viruslast hadden tijdens een tweevoudige combinatietherapie met TAF zonder voorgeschiedenis van virologische mislukking en bij wie het virus niet resistent was tegen NRTI's en integraseremmers. De nieuwe gegevens die in Brisbane zijn gepresenteerd, betreffen de virologische werkzaamheid, de veiligheid en resistentie na 196 weken follow-up in de groep patiënten, die vanaf dag 1 is overgeschakeld (initiële overschakeling, n = 369), en in de groep patiënten die eerst verder een drievoudige combinatietherapie op basis van TAF heeft gekregen tot week 144 en daarna is overgeschakeld op dolutegravir en lamivudine (late overschakeling, n = 298).Slechts bij 3 (minder dan 1%) van de 369 patiënten van de groep initiële overschakeling en geen enkele van de groep late overschakeling is een viruslast hoger dan 50 kopieën/ml gemeten. Die resultaten werden teruggevonden in alle onderzochte subgroepen ongeacht de demografische kenmerken, de gegevens over de hiv-infectie en de drievoudige combinatietherapie, die werd ingenomen voor inclusie in de studie. In geen van beide groepen zijn verschillen in het veiligheidsprofiel vastgesteld. Slechts bij één patiënt van de groep initiële overschakeling en geen enkele patiënt van de groep late overschakeling is een virologische mislukking vastgesteld. Tijdens die lange follow-upperiode is geen enkel geval van resistentie opgedoken.Ref.: Smith DE et al. E-poster B7, Track B, IAS 2023, Brisbane.